การประชุมวิชาการประจำปี 2563 ของหน่วยเวชศาสตร์มารดาและทารก เรื่อง “Update in Maternal Fetal Medicine” ภาพกิจกรรมเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่