การประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ (Chiang Mai International Workshop on A.R.T.) ประจำปี 2552 ของหน่วยเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ เรื่องความก้าวหน้าของเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ วันที่ 13-16 มกราคม 2552 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่