การประชุมวิชาการประจำปี 2553 ของหน่วยเวชศาสตร์มารดาและทารก เรื่อง fetal hydrops fetalis และ prenatal control of severe thalassemia วันที่ 2-3 ธันวาคม 2553 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่