การประชุมวิชาการประจำปี 2554 ของหน่วยเวชศาสตร์มารดาและทารก เรื่อง fetal echocardiography II : Doppler velocity วันที่ 16-16 กันยายน 2554 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่