การประชุมวิชาการประจำปี 2552 ของหน่วยเวชศาสตร์มารดาและทารก (โดยการสนับสนุนของ สกว. – สกอ.) วันที่ 31 ตุลาคม 2552 – 1 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง ultrasound of fetal heart & hydrops fetalis ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมชั้น 4 และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่