Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel

31July2021

You are here: Home Diagnostic & Non-surgical Treatments

Diagnostic & Non-surgical Treatments

Diagnostic & Non-surgical Treatments

ตัวอย่างการตรวจ สืบค้นเพื่อวินิจฉัย และการรักษาโดยไม่ผ่าตัดที่ให้บริการมีดังต่อไปนี้

 • ภาวะกระเพาะปัสสาวะยื่นย้อย (cystocele), ไส้เลื่อน (enterocele), ไส้ตรงเลื่อน (rectocele)
 • กระเพาะปัสสาวะบีบตัวไวเกิน (overactive bladder) และปัสสาวะเล็ดกลั้นไม่อยู่ (urge urinary incontinence)
 • อุจจาระเล็ด (fecal incontinence)
 • ปัสสาวะเล็ดตลอดเวลา (overflow incontinence)
 • ปัสสาวะเล็ดขณะออกแรง (stress urinary incontinence)
 • มดลูกยื่นย้อย (uterine prolapse)
 • ช่องคลอดยื่นย้อย (vaginal vault prolapse)
 • รูรั่วระหว่างช่องคลอดและไส้ตรง (rectovaginal fistulas)
 • รูรั่วระหว่างช่องคลอดและกระเพาะปัสสาวะ (vesicovaginal fistulas) หรือท่อปัสสาวะ urethrovaginal fistulas)
 • การใช้อุปกรณ์พยุงในช่องคลอด (pessaries)
 • การตรวจวัดปริมาณปัสสาวะตกค้างในกระเพาะปัสสาวะ (bladder scan)
 • การฟื้นฟูสภาพของกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน (pelvic muscle rehabilitation) โดยวิธี biofeedback
 • การตรวจทางยูโรพลศาสตร์ (urodynamic study) ส่งปรึกษาเพื่อตรวจที่ภาควิชาที่เกี่ยวข้อง
 • การส่องกล้องตรวจในกระเพาะปัสสาวะและท่อปัสสาวะ (cystourethroscopy) ส่งปรึกษาเพื่อตรวจที่ภาควิชาที่เกี่ยวข้อง
 • การตรวจคลื่นเสียงความถี่สูง (sonography)