Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel

30July2021

#Image1 #Image2 #Image3

Activity

July 2021
S M T W T F S
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Ob-Gyn CMU

ประกาศ พ.สต. 703

ข้อบังคับเกี่ยวกับการสอบ กระบวนวิชา พ.สต. 403

1. นักศึกษาทุกคนต้องปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 2554 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยวินัยและการดำเนินการทางวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2553
2. ให้นักศึกษาเข้าห้องสอบตรงเวลา หากเข้าห้องสอบหลังจากเริ่มสอบแล้ว 15 นาที จะถูกตัดสิทธิ์การสอบ
3. ห้ามเปิดอ่านหรือทำข้อสอบก่อนกรรมการคุมสอบจะประกาศให้เริ่มทำข้อสอบได้
4. ให้นักศึกษากรอกข้อมูลในกระดาษคำตอบก่อนได้ โดย

 • ใช้ปากกากรอกรหัสนักศึกษา เขียนชื่อ-นามสกุล เลขที่ข้อสอบ ชั้นปีที่ ปีการศึกษา วิชาที่สอบ และวันที่สอบ ลงบนกระดาษคำตอบทุกแผ่น
 • ใช้ดินสอดำ 2B ระบายรหัสนักศึกษาลงในช่องรหัสบนกระดาษคำตอบ

5. เมื่อกรรมการคุมสอบประกาศให้เริ่มทำข้อสอบได้ ให้ปฏิบัติสิ่งต่อไปนี้

 • นับข้อสอบว่ามีจำนวนหน้า และจำนวนข้อสอบครบถ้วนตามที่ระบุไว้บนปกข้อสอบนี้หรือไม่ หากไม่ครบถ้วนให้แจ้งกรรมการคุมสอบทันที เพื่อขอเปลี่ยนข้อสอบ
 • ปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้ดินสอดำระบายคำตอบให้ถูกต้อง

6. ห้ามนักศึกษานำเอาสิ่งของที่ใช้หรืออาจใช้เป็นประโยชน์ในการสอบเข้าห้องสอบ เช่น ไม้บรรทัดที่มีสูตร  หรือข้อความที่เกี่ยวข้องกับการสอบ เครื่องคิดเลข นาฬิกาชนิดคิดเลขได้ เครื่องมือสื่อสาร เครื่องช่วยในการคำนวณ กระดาษที่มีข้อความหรือรูปภาพที่เกี่ยวข้องกับการสอบ หรือสิ่งของในลักษณะเดียวกัน เป็นต้น
เว้นแต่ปากกา ดินสอ กบเหลาดินสอ ยางลบ วงเวียน ไม้บรรทัดที่ไม่มีสูตรหรือข้อความที่เกี่ยวข้องกับการสอบ หรือสิ่งของที่กรรมการคุมสอบประกาศให้ทราบล่วงหน้า  ให้นำอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดเก็บไว้ในล๊อคเกอร์ก่อนเข้าห้องสอบ  กรรมการคุมสอบไม่รับฝากอุปกรณ์สื่อสารและทรัพย์สินใดๆ หากเกิดการสูญหายทางกรรมการฯ จะไม่รับผิดชอบ
7. อนุญาตให้นักศึกษาขีดเขียนในตัวข้อสอบของนักศึกษาได้
8. ไม่ทำการพลิกตัวข้อสอบไปก่อนจะได้รับสัญญาณหมดเวลาของข้อนั้นๆ (กรณีสอบ MEQ)
9. ไม่ทำการพลิกกลับไปทำข้อที่ผ่านมาแล้ว (กรณีสอบ MEQ)
10. กรณียังไม่หมดเวลาสอบ หากนักศึกษาทำข้อสอบเสร็จและต้องการจะส่งกระดาษคำตอบ ให้ยกมือเพื่อให้กรรมการคุมสอบเดินมาเก็บข้อสอบเท่านั้น
11. ไม่อนุญาตให้นักศึกษาออกจากห้องสอบระหว่างการสอบ ยกเว้น กรณีจำเป็น และให้ขออนุญาตก่อนทุกครั้ง
12. เมื่อหมดเวลาสอบ ให้นักศึกษานั่งอยู่กับที่เพื่อรอกรรมการคุมสอบมาเก็บข้อสอบ หรือคว่ำข้อสอบและกระดาษคำตอบไว้กับโต๊ะสอบ แล้วนักศึกษาออกจากห้องสอบได้ ไม่ต้องเดินมาส่งข้อสอบ
13. คณะฯ จะถือว่านักศึกษามีเจตนาทุจริตการสอบไว้ก่อน จนกว่าจะมีการตรวจสอบและให้คำวินิจฉัยเป็นอย่างอื่นในภายหลัง หากพบว่ามีการกระทำหรือสนับสนุนให้เกิดการกระทำ ดังต่อไปนี้

 • นักศึกษามีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อยู่ในร่างกาย
 • อุปกรณ์ใดๆ ของนักศึกษาส่งเสียง หรือมีการสั่น
 • มีข้อความเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาบันทึกในวัสดุอุปกรณ์ประกอบการสอบติดตัวนักศึกษา
 • นักศึกษากระทำการใดๆ ให้ได้มาซึ่งคำตอบของข้อสอบจากบุคคลอื่น
 • นักศึกษากระทำการใดๆ เพื่อบันทึกข้อสอบออกจากห้องสอบ
 • ข้อสอบหรือบางส่วนของข้อสอบของนักศึกษาสูญหาย
 • นักศึกษาขีดเขียนสิ่งใดๆ บนกระดาษคำตอบหลังหมดเวลาสอบ

14. การทุจริตหรือกระทำการใดๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ เป็นความผิดวินัยร้ายแรง จะได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยถึงขั้นสูงสุด คือตั้งแต่พักการศึกษาตั้งแต่ 1 ภาคการศึกษาปกติ จนถึงลบชื่อออกจากการเป็นนักศึกษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยวินัยและการดำเนินการทางวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2553
15. การทุจริตหรือกระทำการใดๆ ซึ่งเป็นการทุจริตในการสอบ จะได้รับการพิจารณาให้อักษรลำดับขั้น F หรือ U ในกระบวนวิชาที่กระทำการทุจริต

คณะกรรมการคุมสอบ กระบวนวิชา พ.สต. 403

รศ.พญ.พรรณี   ศิริวรรธนาภา
รศ.พญ.สุปรียา   วงษ์ตระหง่าน
ผศ.นพ.ชัยเลิศ   พงษ์นริศร
ผศ.นพ.ฉลอง   ชีวเกรียงไกร
อ.พญ.สุชยา   ลือวรรณ
อ.นพ.มนัสวี   มะโนปัญญา