Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel

30July2021

#Image1 #Image2 #Image3

Activity

July 2021
S M T W T F S
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Ob-Gyn CMU

วิชาพ.ส.ต.401

 

พ.สต. 401:

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาตามระบบ

และสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาปฏิบัติ 6(2/2-4/P)


กระบวนวิชาที่ต้องผ่านก่อน

จบชั้นปีที่ 3 และเป็นนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 4 โดยสมบูรณ์

คำอธิบายลักษณะกระบวนวิชา

ศึกษาภาวะปกติ และผิดปกติ ของระบบสืบพันธ์สตรี ศึกษาเรื่องการวางแผนครอบครัว และศึกษาสรีรวิทยาของระบบต่อมไร้ท่อที่สัมพันธ์กับวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา โดยเน้นโรคที่พบบ่อย และ / หรือ ที่สำคัญ
           การศึกษาประกอบด้วย การบรรยาย การอภิปราย หรือการสัมมนา การสาธิต วิธีขูดมดลูก การบรรยายพิเศษด้านปฏิบัติการ ด้านการวางแผนครอบครัว และด้านการดูแลสตรีวัยหมดประจำเดือน ฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วย ฝึกหัดตรวจ และวินิจฉัยภาวะปกติและผิดปกติของระบบสืบพันธ์ฝึกหัดสตรี การให้คำแนะนำและบริการการวางแผนครอบครัว

วัตถุประสงค์

          หลังจากศึกษาและปฏิบัติงานจนจบกระบวนวิชานี้แล้ว นักศึกษาสามารถ
                     1. ตรวจและวินิจฉัยภาวะปกติ และผิดปกติของระบบสืบพันธุ์สตรี
                     2. อธิบายพยาธิสภาพและวิธีรักษาภาวะผิดปกติ ของระบบสืบพันธุ์ที่พบบ่อย และ/ หรือที่สำคัญ
                     3. ให้คำแนะนำและบริการการวางแผนครอบครัว
                     4. บอกวิธีการให้คำแนะนำและบริการแก่สตรีวัยหมดประจำเดือน
                     5. อธิบายและวินิจฉัยการตั้งครรภ์

เนื้อหากระบวนวิชา

          ในระยะ 4 สัปดาห์ ช่วงเวลา 14.30 - 16.30 น. ของวันจันทร์ , อังคาร , พฤหัส และ เวลา 14.30 - 15.30 น. ของวันศุกร์ (ยกเว้นวันศุกร์สัปดาห์สุดท้าย) นักศึกษาแพทย์ทั้งกลุ่มจะได้รับความรู้โดยการบรรยายหรือการอภิปรายโดยใช้ปัญหาของผู้ป่วยเป็นบทเรียน ตามหัวข้อต่อไปนี้ ( ดังตารางในหน้า 22 )

1. Acute and chronic PID (TOA)
2. STD , genital ulcer , external genital mass
3. Leukorrhea and pruritus vulvae
4. Chronic pelvic pain , dysmenorrhea
5. Abortion and ectopic pregnancy
6. Genital prolapse , urinary stress incontinence and fistula
7. Benign tumor of pelvic organ
8. Carcinoma of cervix
9. Carcinoma of corpus and carcinoma of vulva
10. Carcinoma of ovary and carcinoma of tube
11. Gestational trophoblastic disease (GTD)
12. Abnormal pap smear
13. Anovulation
14. Amenorrhea
15. Androgen excess
16. Disorder of sex differentiation
17. Infertility
18. Puberty
19. Non-hormonal contraception
20. Hormonal contraception
21. Menopause and hormone replacement therapy
22. Gynecologic ultrosound
23. Ethics
24. Acute abdomen
25. Pelvic mass
26. Abnormal vaginal bleeding and DUB

หมายเหตุ 24-26 เป็นการเรียนแบบ Problem oriented learning (POL)

          นอกจากนี้ นักศึกษาแพทย์จะได้รับการฝึกทักษะภายใต้การควบคุมดูแล และสอนโดยอาจารย์แพทย์และแพทย์ประจำบ้าน สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ที่ห้องตรวจผู้ป่วยนรีเวชนอก ห้องวางแผนครอบครัว หอผู้ป่วยนรีเวชกรรม 1-4 ห้องผ่าตัด และห้องคลอด 1

วิธีการจัดการเรียนการสอน

1. การแบ่งกลุ่ม

ในช่วงระยะเวลา 4 สัปดาห์ ของการเรียนการสอน จะมีนักศึกษาแพทย์ 16-17 คน ซึ่งถูกแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม GYN I , GYN II - IV และ OPD โดยมีตารางการปฏิบัติงานดังนี้

กลุ่ม GYN I

 
7:00 - 9:00
9:00 - 12:00
พัก
เที่ยง
13:00 - 14:30
14:30 - 16:30
จันทร์
service round
OR, LR1,
ward work,
progress note
interesting case
conference
lecture
อังคาร
service round
OR, LR1,
ward work,
progress note
พุธ
service round
grand round
self study
พฤหัสบดี
service round
OR, LR1,
ward work,
progress note
lecture
ศุกร์
service round
OB - GYN
conference

กลุ่ม GYN II - IV และ OPD

 
7:00 - 9:00
9:00 - 12:00
พัก
เที่ยง
13:00 - 14:30
14:30 - 16:30
จันทร์
self study

OPD3(T),
OPD3(O),
OPD5(T),
OR

T=teaching
O=observe

interesting case
conference
lecture
อังคาร
self study
ONCO clinic
(OPD3)
พุธ
self study
grand round
self study
พฤหัสบดี
self
study
teaching round
ONCO
(7:30 - 9:00)
ONCO clinic
(OPD3)
lecture
ศุกร์
self study
OB - GYN
conference

หมายเหตุ

 • เมื่อครบ 2 สัปดาห์ นักศึกษาแพทย์จะสลับกลุ่มกันเพื่อปฏิบัติงานตามตารางข้างต้น
 • วันจันทร์สัปดาห์แรก เวลา 8.00 - 10.00 น. ปฐมนิเทศ
 • วันศุกร์สัปดาห์สุดท้าย เวลา 8.00 - 9.00 น. สอบลงกอง (OSCE)
                                         13.00 - 14.00 น. สอบลงกอง (MEQ)
                                         14.00 - 15.00 น. สอบลงกอง (MCQ)
 • ในวันหยุดราชการให้ service round ตามเวลาที่นัดหมายกับแพทย์ประจำบ้านแต่ละ Ward
 • OPD 3 (T) คือ นักศึกษาแพทย์ฝึกปฏิบัติงานที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอกนรีเวช ภายใต้การสอนของอาจารย์แพทย์
 • OPD 5 (T) คือ นักศึกษาแพทย์ฝึกปฏิบัติงานที่ห้องวางแผนครอบครัวภายใต้การสอนของอาจารย์แพทย์
 • OPD 3 (O) คือ นักศึกษาแพทย์สังเกตการณ์การให้บริการแก่ผู้ป่วยที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอกนรีเวชของอาจารย์ และแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3 หรือ 2
 • Teaching round ONCO ให้นักศึกษาแพทย์เตรียมกรณีศึกษาที่เกี่ยวกับผู้ป่วยมะเร็ง 1 ราย อย่างละเอียด เพื่อนำเสนอและร่วมอภิปรายกับอาจารย์หน่วยมะเร็งที่หอผู้ป่วยนรีเวชกรรม 2-4 พร้อมกับแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนทราบล่วงหน้า 1 วัน
 • OPD 3 (T) และ OPD 5 (T) นักศึกษาแพทย์ ห้ามขาด เนื่องจากมีเวลาจำกัด ถ้ามีเหตุจำเป็นและหลีกเลี่ยง ไม่ได้ให้แจ้งภาควิชาฯ ทราบ เพื่อหาทางแก้ไขล่วงหน้า

          2. ในการฝึกปฏิบัติงานนักศึกษาแพทย์จะฝึกปฏิบัติงานภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์แพทย์และแพทย์ประจำบ้านดังนี้

2.1 ฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วยนรีเวชกรรมโดยทำการซักประวัติ ตรวจ วินิจฉัย และดูแลเฉพาะผู้ป่วยนรีเวชกรรมก่อนผ่าตัดและหลังผ่าตัด
2.2 ฝึกปฏิบัติงานในห้องผ่าตัด ช่วยผ่าตัด (ทั้งห้องผ่าตัดเล็กและผ่าตัดใหญ่) ช่วยผ่าตัดทำหมันแห้ง
2.3 ฝึกปฏิบัติงานการขูดมดลูกในรายที่ไม่ติดเชื้อ ที่ห้องคลอด 1
2.4 ฝึกปฏิบัติงานที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอกนรีเวชกรรม โดยทำการซักประวัติ ตรวจ วินิจฉัยและให้การรักษาผู้ป่วยนอกทางนรีเวชกรรม
2.5 ฝึกปฏิบัติงานที่ห้องวางแผนครอบครัว โดยทำการซักประวัติ ตรวจ วินิจฉัยและให้การบริการวางแผนครอบครัวแก่สตรีหลังคลอด รวมทั้งคำปรึกษาแนะนำแก่สตรีที่มารับบริการการวางแผนครอบครัว
2.6 ฝึกปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามที่ภาควิชาฯ ได้จัดให้

3. เรื่องที่นักศึกษาแพทย์จะต้องศึกษาเพิ่มเติมเอง คือ

3.1 Diagnosis of pregnancy
3.2 Benign tumor of uterus
3.3 การวางแผนครอบครัว
3.4 Pre and post operative care in gynecologic patient
3.5 Care of cancer patient
3.6 Reproductive endocrinology
3.7 Congenital anomalies of female genital tract
3.8 Human sexuality
3.9 Tumor of the Vagina
3.10 Family life education & premarital counseling

หนังสือที่ใช้ประกอบในการเรียนรู้กระบวนวิชา พ.สต.401 เช่น

1. นรีเวชวิทยา (ฉบับสอบบอร์ด) เรียบเรียงครั้งที่ 3 , พี.บี.ฟอเรนบุ๊คสเซนเตอร์, 2550.
2. Novak's gynecology 14th ed. 2007.
3. Te Linde's operotive gynecology ed. 2009.

4. ตารางหัวข้อการบรรยายสำหรับนักศึกษาแพทย์ปีที่ 4 รายวิชา พ.สต.401 (เวลา 14.30 - 16.30 น.)

5. การจ่าย การรับ การบันทึก และการส่งรายงานผู้ป่วย

ชนิดของผู้ป่วย ผู้ป่วยที่ภาควิชาฯ จ่ายให้นักศึกษาแพทย์รับผิดชอบและดูแลร่วมกับแพทย์ ผู้รักษานั้นจัดแยกเป็น 2 ชนิด คือ
ผู้ป่วยใหม่ หมายถึง ผู้ป่วยที่รับไว้เป็นผู้ป่วยใน และยังไม่มีนักศึกษาแพทย์เป็นเจ้าของไข้
ผู้ป่วยเก่า หมายถึง ผู้ป่วยที่รับไว้โดยมีนักศึกษาแพทย์เป็นเจ้าของไข้มาก่อน แล้วนำ มาจ่ายใหม่เนื่องจากนักศึกษาแพทย์เจ้าของไข้เดิมย้ายกอง
ผู้ป่วยที่จะจ่ายให้ คือ ผู้ป่วยนรีเวชกรรม ซึ่งหมายถึง ผู้ป่วยที่มีปัญหาทางนรีเวชทั้งหมด รวมทั้งตั้งครรภ์นอกมดลูกและการตั้งครรภ์ไข่ปลาอุก โดยรับไว้ที่ หอผู้ป่วยนรีเวชกรรม 1-4 , พิเศษ 4 , พิเศษ 6 และตึกนิมมานฯ
หมายเหตุ ผู้ป่วยนรีเวชกรรมที่อยู่ในความดูแลของอาจารย์แพทย์ จะถูกนำมาจ่ายให้ แก่นักศึกษาแพทย์ดูแลด้วย

5.1 การจ่ายผู้ป่วย
          ภาควิชาฯ กำหนดให้ แพทย์ประจำบ้าน เป็นผู้จ่ายโดยจะจ่ายผู้ป่วยให้ทันทีที่รับผู้ป่วยไว้ในโรงพยาบาล และเรียงลำดับตามรายชื่อของนักศึกษาแพทย์ เพื่อให้ได้รับผู้ป่วยในจำนวนใกล้เคียงกัน การจ่ายจะเขียนชื่อผู้ป่วยลงในสมุดจ่าย 2 เล่ม คือ ผู้ป่วยนรีเวชกรรม 1, นรีเวชกรรม 2-4 (ผู้ป่วยมะเร็ง) และจะบันทึก วัน เวลา ที่จ่ายพร้อมลายเซ็นต์ผู้จ่าย (กลุ่มนักศึกษาแพทย์ที่อยู่ OPD ต้องรับผิดชอบดูแลผู้ป่วยนรีเวชกรรม 2-4 ด้วย)
           ภาควิชาฯ ถือว่าเป็นหน้าที่ของหน้าที่ของนักศึกษาแพทย์ (เจ้าของไข้) ที่จะต้องรับผิดชอบผู้ป่วยไว้ในความดูแล นับตั้งแต่ได้มีการจ่ายเกิดขึ้น และเซ็นต์ชื่อรับในสมุดจ่ายด้วยลายมือที่อ่านได้ชัดเจน จนกระทั่งผู้ป่วยถูกจำหน่ายออกจากหอผู้ป่วยหรือนักศึกษาแพทย์เจ้าของไข้ย้ายกอง

5.2 การบันทึกรายงาน
           เมื่อนักศึกษาแพทย์รับผู้ป่วยแล้วจะต้องซักประวัติ ตรวจร่างกาย และตรวจภายในร่วมกับแพทย์ผู้รักษาพร้อมทั้งบันทึกลงในแผ่น on admission note ภายใน 24 ชั่วโมงนับจากเวลารับผู้ป่วยไว้ในโรงพยาบาล
           การซักประวัติ ควรมีรายละเอียดดังนี้ : ชื่อ อายุ ประวัติการตั้งครรภ์ และการคลอด ประวัติประจำเดือน และประวัติการคุมกำเนิด ให้บันทึกประวัติอาการสำคัญลงในแผ่นประวัติ on admission note (GYN 1, 2, 3) และสรุปการวินิจฉัย การวินิจฉัยแยกโรค ตลอดจนการดูแลรักษา รวมทั้งเขียน progress note ทุกวันนอกจากนี้ในผู้ป่วยที่จะต้องรับการผ่าตัด หรือผู้ป่วยโรคมะเร็ง ต้องบันทึกผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ และอื่น ๆ ในแผ่น preoperative and cancer chart
           สำหรับผู้ป่วยเก่า ให้สรุปประวัติตั้งแต่รับผู้ป่วยไว้ จนถึงวันที่นักศึกษาแพทย์รับไว้ในความดูแลอย่างย่อ ๆ ในแผ่นกระดาษสีชมพู (Progress note)

 • ในผู้ป่วยที่ได้ช่วยผ่าตัดควรเขียน Operative note เป็นภาษาอังกฤษ
 • กรุณาติดชื่อนักศึกษาแพทย์เจ้าของไข้ที่หน้า chart ผู้ป่วยด้วยทุกครั้ง

5.3 การส่งรายงาน
           ให้เขียนรายงาน POMR (Problem Oriented Medical Record) ในกระดาษสีชมพู (Progress note) และส่งเฉพาะแผ่นสีชมพูที่มีรายละเอียดทั้งหมด (ไม่ต้องนำแผ่น on admission note แนบใส่ในรายงาน ) ให้นักศึกษาเลือกผู้ป่วยที่ตัวเองได้รับไว้แล้ว ควรเขียนเป็นภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาเขียนและได้ใจความที่ตรงประเด็นไม่ควรเกิน 5 หน้า การเลือกผู้ป่วยเพื่อเขียนรายงาน ให้เลือกผู้ป่วยที่มีปัญหาทั่วไปทางนรีเวช 2 ราย และมะเร็งของอวัยวะสืบพันธุ์สตรี (มะเร็งปากมดลูกหรือมะเร็งรังไข่) 1 ราย รวมทั้งหมด 3 ฉบับ ภายในระเวลา 4 สัปดาห์ ที่อยู่ในแผนกนรีเวช

หมายเหตุ จะไม่รับตรวจรายงานที่ส่งหลังจากลงกองแล้วเกิน 1 สัปดาห์

6. การอยู่เวรนอกเวลาราชการ

             ภาควิชาฯ จัดให้นักศึกษาแพทย์ฝึกอยู่เวรนอกเวลาตามตาราง โดยนักศึกษาที่อยู่เวรหอผู้ป่วยนรีเวชกรรม 1 ต้องรับผู้ป่วยฉุกเฉินทุกรายที่ถูกรับไว้ในโรงพยาบาล และได้รับการผ่าตัดในเวรของตนเองเพื่อให้การดูแลอย่างต่อเนื่อง แต่ถ้าไม่ฉุกเฉินหรือไม่ได้รับการผ่าตัดในเวรของตนเอง ให้จ่าย case ในวันรุ่งขึ้นตามลำดับรายชื่อนักศึกษาแพทย์ นักศึกษาแพทย์ที่อยู่เวรนอกเวลาราชการ จะต้องส่งใบประเมินการอยู่เวรนอกเวลาราชการทุกครั้ง ในวันรุ่งขึ้นหรือวันถัดไปที่เป็นวันราชการที่ภาควิชาฯ

7. การฝึกเจาะเลือด

                     เพื่อให้นักศึกษาแพทย์มีทักษะในการเจาะเลือดผู้ป่วย ภาควิชาฯ จึงจัดเวรให้เจาะเลือด เวลา 5:30 น. ที่หอผู้ป่วยนรีเวชกรรม 1 ผู้ที่จะต้องเป็นเวรเจาะเลือดคือ นักศึกษาแพทย์ที่อยู่เวรหอผู้ป่วยนรีเวชกรรม 1 ในคืนก่อนเช้าวันนั้น

8. การส่งบัตรปฏิบัติงาน

                     เพื่อให้การประเมินผลได้ถูกต้องสมบูรณ์ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และง่ายต่อการตรวจสอบ ภาควิชาฯ จึงให้นักศึกษาแพทย์ส่งบัตรปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้ :-

8.1 การเรียนการสอน Onco Teaching round และ Service round ให้หัวหน้าหรือตัวแทนกลุ่มเขียนชื่อเรื่องที่เรียน วัน เวลา และอาจารย์ผู้สอน พร้อมทั้งให้เพื่อนนักศึกษาแพทย์ร่วมกลุ่มทุกคนเซ็นชื่อ แล้วให้ส่งโดยตรงกับอาจารย์ท่านนั้นเมื่อสิ้นสุดการสอน
8.2 การออก OPD Teaching ให้นักศึกษาแพทย์เขียนชื่อตนเอง วันที่ออก OPD ชื่ออาจารย์ผู้สอน และทำเครื่องหมายว่าปฏิบัติงานที่ OPD ใด แล้วส่งโดยตรงกับอาจารย์ท่านนั้นทันที เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงาน
8.3 การส่งรายงานผู้ป่วยให้นักศึกแพทย์เขียนชื่อตนเอง ชื่อผู้ป่วย การวินิจฉัยโรค วันที่รับผู้ป่วย และวันที่ส่งรายงานลงในบัตร แนบไปกับรายงานผู้ป่วย แล้วนำส่งที่สำนักงานภาควิชาฯ ตามกำหนด
8.4 ให้ทำบันทึกหัตถการตามเกณฑ์ขั้นต่ำของภาควิชาฯ ที่นักศึกษาได้เข้าดู ช่วย หรือปฏิบัติ ลงในแผ่นบันทึกแล้วนำส่งที่สำนักงานภาควิชาฯ ภายใน 2 วัน นับจากวันลงกอง เพื่อภาควิชาฯ จะได้นำไปรวบรวมและให้คะแนน
8.5 ในกรณีที่มีการสอนข้างเตียงผู้ป่วย หรือการสอนอื่นใด (ยกเว้นการออก OPD Teaching ซึ่งห้ามนักศึกษาขาด) แต่นักศึกษาแพทย์ติดช่วยผ่าตัด ให้นักศึกษาแพทย์ท่านนั้นแจ้งต่ออาจารย์ผู้สอนเพื่อรับทราบว่ากำลังปฏิบัติงานอย่างอื่นอยู่ และส่งใบขาด Activity ที่สำนักงานภาควิชาฯ ในวันนั้น จึงจะถือว่าไม่ขาดการเรียนการสอนนั้น ๆ
8.6 ในรายงานกิจกรรมขณะปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให้ส่งในวันรุ่งขึ้น (วันราชการ) ก่อนเวลา 9:00 น. เพื่อที่เจ้าหน้าที่ภาควิชาฯ จะได้เก็บไปรวบรวมและคิดคะแนน
  หมายเหตุ
 • การสอนข้างเตียงผู้ป่วย (9 ครั้ง) Onco Teaching Round (2 ครั้ง)
 • การเรียนแบบ Problem Oriented Learning (3 ครั้ง)
 • Teaching Round (23 ครั้ง)
 • การเรียนการสอนที่แผนกผู้ป่วยนอกทางนรีเวช (5 ครั้ง)
 • รวมทั้งหมด 42 ครั้ง ถ้านักศึกษาแพทย์เข้า attend กิจกรรมข้างต้นนี้ ไม่ถึง 80% (33 ครั้ง) จะถือว่า attitude ของนักศึกษาแพทย์ไม่เป็นที่น่าพอใจ (unsatisfy) ยกเว้น มีเหตุผลสมควรและจะไม่ถูกพิจารณาคะแนนในส่วนอื่น ๆ ของนักศึกษาแพทย์นั้น

9. การประเมินผลการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4

                    เพื่อให้การเรียนการสอนในภาควิชาฯ บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรสาขาวิชาแพทยศาสตร์บัณฑิต ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ของแพทยสภา พ.ศ. 2527 การฝึกอบรมให้แก่นักศึกษารู้วิธีเรียน และเรียนได้ต่อไปด้วยตนเอง และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้คิดด้วยตนเองมากขึ้น รวมทั้งการฝึกฝนในด้านคุณธรรมและจริยธรรม ตามที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภาปี 2527

วิธีการประเมินผลการเรียนการสอน มีดังต่อไปนี้
1. การตรวจรายงาน (3 ฉบับ) 15%
2. การเรียนการสอนที่แผนกผู้ป่วยนอกทางนรีเวช
(Family planning 4% , OPD 3 Teaching 4%)
15% (5 ครั้ง)
3. การสอนข้างเตียง (Service Round) 4.5% (9 ครั้ง)
4. Onco. Teaching Round 6% (2 ครั้ง)
5. การเรียนแบบ POL 9% (3 ครั้ง)
6. การประเมินโดยแพทย์ประจำบ้าน 5%
7. การอยู่เวรนอกเวลาราชการ (เฉพาะ Gyn I) 3%
8. การประเมินการเขียน on admission note 8.5% และ progress note  
9. การเข้าดู, ช่วยและ/หรือปฏิบัติหัตถการ 4% ตามเกณฑ์ขั้นต่ำของภาควิชาฯ  
10. การสอบเมื่อลงกอง  
  10.1 การสอบภาคปฏิบัติ (OSCE) 10%
  10.2 การสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) 10%
  10.3 การสอบปรนัย 10%
 
รวม
100%
     
เกณฑ์ขั้นต่ำของหัตถการที่นักศึกษาแพทย์ต้องเข้าดู / ช่วย และหรือ ปฏิบัติ มีดังนี้
1. Fractional curettage, Dilatation and curettage     A (2) 1%
2. Major operation     A (2) 1%
3. TR, STR, LTR, ATR Laparoscopy     O (1) 0.5%
4. Major operation     O (1) 0.5%
5. Vaginal operation      O (1) 0.5%
6. Fractional curettage, Dilatation curettage     O (1) 0.5%
 
รวม
4.00%
  P = pravtice   A = assist   O = observe (ตัวเลขในวงเล็บ คือจำนวนราย )