Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel

06August2021

You are here: Home Premarital Clinic

Premarital Clinic

Premarital Clinic

คลินิกเตรียมความพร้อมก่อนสมรสและก่อนตั้งครรภ์

ให้บริการส่งเสริมสุขภาพและให้คำปรึกษาแก่หญิง-ชาย เพื่อการเตรียมตัวก่อนสมรสหรือก่อนการตั้งครรภ์ เป็นการช่วยส่งเสริมให้หญิงชายพร้อมที่จะสร้างครอบครัวที่มีคุณภาพมีความสุขในชีวิตการครองเรือน

สถานที่ :

ห้องตรวจเบอร์ 4 ชั้น 5 ตึกศรีพัฒน์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

เวลาให้บริการ :

ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13.00-15.00 น.

การให้บริการ :

ให้การปรึกษาทางการแพทย์ และให้บริการตรวจร่างกายและการรับวัคซีน

ให้การปรึกษาด้านการปรับตัวต่อชีวิตคู่

ให้การปรึกษาด้านเพศ

ให้การปรึกษาเกี่ยวกับการวางแผนการตั้งครรภ์และการคุมกำเนิด

ให้การปรึกษาแก่สตรีที่มีปัญหาโรคประจำตัวที่การตั้งครรภ์มีผลต่อโรคที่เป็นอยู่ ได้แก่ โรคไต โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไทรอยด์ โรคเอสแอลอี และอื่น ๆ

บุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.นพ.เฉลิมชาติ สุจริตรักษ์

รองศาสตราจารย์.นพ.ชัยรัตน์ คุณาวิกติกุล

นางนันทนา มรกต พยาบาล

นางนริสา ศรีบัณฑิตมงคล พยาบาล

ขั้นตอนการมารับบริการ

ผู้มารับบริการทำบัตรหรือยื่นบัตรที่ศูนย์คัดกรองผู้ป่วย ชั้น 1 ตึกศรีพัฒน์

ขึ้นมาที่ห้องตรวจเบอร์ 4 ชั้น 5 ตึกศรีพัฒน์ (ห้องฝากครรภ์)