Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel

27July2021

You are here: Home Virote Sahapong

Virote Sahapong

Virote Sahapong

Virote Sahapong 

ผศ.นพวิโรจน์ สหพงษ์

วัน/เดือน/ปีเกิด  :  …………  1  กรกฎาคม  2488………………….

สถานที่เกิด  :  ……………    จ.อุบลราชธานี…………………….

การศึกษา   : 

ปี พ.ศ. สถานศึกษา ปริญญา/ประกาศนียบัตร
พ.ศ. 2494 - รร.ตั้งใจอนุกูลศึกษา - ประถมศึกษาปีที่ 4
พ.ศ. 2498 - รร.พิบูลย์มังสาการ - มัธยมศึกษาปีที่ 3
พ.ศ. 2501 - รร.เบญจ... - มัธยมศึกษาปีที่ 6
พ.ศ. 2504 - รร.เตรียมอุดมศึกษาสามพราน - เตรียมอุดมศึกษาปีที่ 2
พ.ศ. 2507 - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - แพทยศาสตร์บัณฑิต
พ.ศ. 2515 - มหาวิทยาลัยมหิดล - ป.ชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

 

ประวัติการทำงานในภาควิชาฯ  :

 

ปี พ.ศ. ตำแหน่ง
พ.ศ. 2514 - อาจารย์โท ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
พ.ศ. 2522 - กรรมการบริหารโรงพยาบาลนครเชียงใหม่
พ.ศ. 2536-2540 - รองหัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
พ.ศ. 2536 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พ.ศ. 2540-2544 - รองหัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
พ.ศ. 2548-ปัจจุบัน - อาจารย์พิเศษ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

 

เกษียณอายุราชการ (ปี พ.ศ.)  ...........................30  กันยายน  2548...............................

 

 

 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 

ปี พ.ศ. เครื่องราชอิสริยาภรณ์
พ.ศ. 2519 - จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)
พ.ศ. 2521 - ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
พ.ศ. 2524 - ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
พ.ศ. 2529 - ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
พ.ศ. 2533 - ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
พ.ศ. 2539 - เหรียญจักรพรรดิมาลา

 

ผลงานที่สำคัญ

  1. คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลนครเชียงใหม่  (16  มีนาคม  2522)
  2. รองหัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2536-2548)
  3. คณะกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

 ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย