Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel

01August2021

You are here: Home MFM Services

MFM Services

MFM Services

High Risk Ward & Labor Unit

 • รับปรึกษาวางแผนและติดตามภาวะครรภ์แทรกซ้อนที่มีความเสี่ยงสูงในห้องคลอดและหอผู้ป่วยใน เช่น โรคหัวใจขณะตั้งครรภ์ โรคชักแห่งครรภ์ เป็นต้น
 • มีความพร้อมในการตรวจติดตามสุขภาพทารกในครรภ์ระยะคลอดอย่างใกล้ชิด ทั้ง external และ internal fetal monitor
 • MFM consultation : รับปรึกษาปัญหาฉุกเฉินที่เกิดกับมารดาและทารกในครรภ์ทั่วไป

High Risk Antenatal Clinic

 • ให้บริการคลินิกครรภ์เสี่ยงสูงทุกวันอังคารบ่าย ดูแลการฝากครรภ์และติดตามผู้ป่วยนอกที่มีความเสี่ยงสูง เช่น มีภาวะแทรกซ้อนทางอายุรกรรม (เบาหวาน โรคหัวใจ โรคไต SLE การติดเชื้อ HIV ความดันโลหิตสูง ฯลฯ) ภาวะแทรกซ้อนทางสูติกรรม เช่น รกเกาะต่ำ ทารกพิการโดยกำเนิด เป็นต้น
 • ให้คำปรึกษาแก่คู่สมรสที่มีความเสี่ยงสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดเชื้อ HIV ขณะตั้งครรภ์
 • ให้ความรู้แก่นักศึกษาแพทย์ที่หมุนเวียนผ่านคลินิกนี้
 • Thalassemia clinic : บริการให้คำปรึกษาแก่คู่สมรสที่มีความเสี่ยงต่อการมีบุตรเป็นโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง
  (วันพฤหัสบ่าย)

Prenatal Diagnosis

 • บริการคัดกรองพาหะธาลัสซีเมีย
 • Diagnostic ultrasound ในรายที่มีความเสี่ยง
 • เจาะน้ำคร่ำตรวจโครโมโซม (15-18 สัปดาห์) ในรายที่มีความเสี่ยง
 • เจาะเลือดสายสะดือทารก (ตรวจโครโมโซม หรือโรคธาลัสซีเมียรุนแรง และอื่น ๆ)

 Laboratory Service

 • ห้องปฏิบัติการทางเซลล์พันธุศาสตร์ ให้บริการและวิจัยด้านการตรวจโครโมโซมจากตัวอย่างน้ำคร่ำ และเลือดสายสะดือ
 • ห้องปฏิบัติการทางธาลัสซีเมียและชีวโมเลกุลพันธุศาสตร์ เปิดให้บริการการตรวจคัดกรองพาหะธาลัสซีเมีย โดยเฉพาะ EOFT, HbE screen, HbA2, PCR for alpha-thal1, ตลอดจน HPLC เพื่อวินิจฉัยฮีโมโกลบินบาร์ท หรือ beta-thalssemia เป็นต้น

 Ultrasound Service

 • เป็นศูนย์ให้บริการอัลตราซาวด์ชนิดให้รายละเอียดสูง (detailed ultrasound)
 • เป็นศูนย์ให้บริการอัลตราซาวด์ทางสูติศาสตร์ที่มีจำนวนครั้งการบริการมากที่สุดในภาคเหนือ
 • เป็นศูนย์รับผู้ป่วยที่ส่งต่อมาจากโรงพยาบาลต่าง ๆ ในเขตภาคเหนือ (referral center) ด้านวินิจฉัยภาวะพิการโดยกำเนิดของทารก ให้การวินิจฉัย พร้อมทั้งให้คำปรึกษา วางแผนการรักษาร่วมกับต้นสังกัดที่ส่งมา
 • เปิดบริการอัลตราซาวด์เร่งด่วนตลอด 24 ชั่วโมง (มีทีมงานให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง)

 Fetal Surveillance

 • เป็นศูนย์ให้บริการตรวจสุขภาพทารกในครรภ์ (ที่มีข้อบ่งชี้) ได้แก่ การตรวจ non-stress test, contraction stress test, biophysical profile, Doppler velocity นอกจากให้บริการในรายที่มีความเสี่ยงสูงที่มาฝากครรภ์ในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่แล้ว ยังเป็นศูนย์รับบริการแก่ผู้ป่วยส่งต่อ (referral center)

 Invasive Prenatal Diagnosis

 • Chorionic villous sampling การวินิจฉัยก่อนคลอดด้วยวิธีตัดชิ้นเนื้อรกไปตรวจ (ขณะนี้หยุดให้บริการชั่วคราว
  อยู่ระหว่างการปรับปรุงใหม่ทางห้องปฏิบัติการ)
 • Amniocentesis: เจาะน้ำคร่ำตรวจโครโมโซมตามข้อบ่งชี้ เปิดให้บริการที่มีจำนวนครั้งการให้บริการมากที่สุดใน
  ภาคเหนือ
 • Cordocentesis : เจาะเลือดสายสะดือทารกเพื่อวินิจฉัยในครรภ์ (โดยเฉพาะเพื่อการวินิจฉัยธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง และความผิดปกติทางโครโมโซม ตลอดจนความผิดปกติอื่น ๆ เช่น การแตกของเม็ดเลือดแดงของทารกเป็นต้น) เป็นศูนย์ให้บริการที่มีสถิติ จำนวนครั้งของการตรวจมากที่สุดในประเทศไทย

Intrauterine Therapy

 • ให้บริการการรักษาทารกในครรภ์ตามข้อบ่งชี้ เช่นการรักษาด้วยการให้ยาในมารดาไปรักษาในทารก ลดปริมาณน้ำคร่ำด้วยยา เติมน้ำคร่ำในโพรงมดลูก ไปจนถึงการให้เลือดทารกในครรภ์ผ่านสายสะดือ หรือหัตถการ invasive อื่น ๆ เป็นต้น

Screening Program

 • Thalassemia screening บริการคัดกรองเป็นกิจวัตรในสตรีตั้งครรภ์ทุกรายเพื่อค้นหาพาหะและคู่เสี่ยงต่อการมี
  ธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง
 • Ultrasound screening for anomaly : ตรวจคัดกรองทารกพิการในไตรมาสที่สองในรายที่มีความเสี่ยง และให้
  บริการเป็นกิจวัตรของการวัด nuchal translucency (NT) ในปลายไตรมาสแรกเพื่อคัดกรองทารากลุ่มอาการดาวน์ (ขณะนี้เป็นโครงการชั่วคราวขั้นทดลอง)
 • บริการตรวจคัดกรองตามมาตรฐานการฝากครรภ์ทั่วไป เช่น เบาหวาน การติดเชื้อ HIV การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี เป็นต้น