อ.เจี๊ยบ...รางวัลหนึ่งในร้อย

FT awardS

ภาควิชาฯ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.พญ.เฟื่องลดา ทองประเสริฐ ที่ได้รับรางวัล "หนึ่งในร้อย" ค่านิยมคนสวนดอก ประจำปี 2563 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาฯ ร่วมแสดงความยินดี ในวันพุธ ที่ 28 ต.ค. 63 ณ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่