Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel

06August2021

You are here: Home About Us Student-Extern-Intern Extern ปฏิบัติงานระหว่าง 13 มกราคม – 9 กุมภาพันธ์ 2563

ปฏิบัติงานระหว่าง 13 มกราคม – 9 กุมภาพันธ์ 2563

นักศึกษาแพทย์ปีที่ 6 กลุ่ม 10

6-200113aS

รายชื่อนักศึกษาแพทย์ปีที่ 6  กลุ่ม 10 (A) ปฏิบัติงานระหว่าง 13 มกราคม – 9 กุมภาพันธ์ 2563

1. น.ส.วริยดา เบี้ยวบรรจง
2. น.ส.กรกนก ศรีมนัส
3. น.ส.ชินตะวัน ใฝ่จิต
4. น.ส.ปุญสิตา ตั้งคำ
5. น.ส.พัทน์นลิน เพียรการ
6. น.ส.พิชญ์นรี อ่อนนุ่ม
7. นายพีระ เดชพิทักษ์
8. น.ส.มนัชญา พงษ์อำนวยกฤต

6-200113bS

รายชื่อนักศึกษาแพทย์ปีที่ 6  กลุ่ม 10 (B) ปฏิบัติงานระหว่าง 13 มกราคม – 9 กุมภาพันธ์ 2563

1. น.ส.รวิปรียา เหล่าศิริรัตน์
2. นายกนกพันธุ์ นามปรีดา
3. นายกฤษณพงศ์ ทัพซ้าย
4. น.ส.ชญานุช ประเสริฐธิติพงษ์
5. นายพิชญ์ ตรีวงศ์นฤมาณ
6. นายกิตติชัย วงค์ธานี
7. น.ส.กุลจิรา ไลจินดา
8. นายสุทธิสิทธิ์ เตอะอ้าย


6-200113cS

ายชื่อนักศึกษาแพทย์ปีที่ 6  กลุ่ม 10 (C) ปฏิบัติงานระหว่าง 13 มกราคม – 9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงพยาบาลฝาง

1. นายแทน ปิ่นทอง (ฝ)
2. นายพสิษฐ์ สิงห์สี (ฝ)

6-200113dS 

รายชื่อนักศึกษาแพทย์ปีที่ 6  กลุ่ม 10 (D) ปฏิบัติงานระหว่าง 13 มกราคม – 9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงพยาบาลจอมทอง

1. นายธีรวัฒน์ ศรีวะโลสกุล (จ)
2. นายศุภสิทธิ์ สื่อรุ่งเรือง (จ)

Login Form