Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel

06August2021

You are here: Home About Us Student-Extern-Intern Student yr-5 ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ วันที่ 6 ม.ค. - 2 ก.พ. 2563

ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ วันที่ 6 ม.ค. - 2 ก.พ. 2563

นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 กลุ่ม 9

5-200106aS

รูปนศพ. ปี 5 กลุ่ม 9 (ก) ที่ขึ้นปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 6 ม.ค. - 2 ก.พ. 2563 

1. น.ส.เฌอเอม ตติยการุณวงศ์
2. นายณัฏฐกิตติ์ หม้อสีใจ
3. นายณัฐวรรธน์ แจ่มอุดมโชต
4. น.ส.ณิชาภัทร กีฬาแปง
5. นายทีปกร ทองก้อน
6. นายธนากร พัฒนธนาเดชา
7. นายธวัลธรณ์ ชัยมงคล


5-200106bS

รูปนศพ. ปี 5 กลุ่ม 9 (ข) ที่ขึ้นปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 6 ม.ค. - 2 ก.พ. 2563

1. นายธัช หลายศิริเรืองไร
2. นายธีรภัทร นวตระกูลพิสุทธิ์
3. นายวรุตม์ อินวงค์
4. นายวิชิตพล อุ่มอ่อนศรี
5. น.ส.วิธิดา จึงวิโรจน์
6. นายศิรชัช สุชาตตระกูล
7. นายสศิษฏิ์ เจนวิถีสุข

Login Form