Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel

06August2021

You are here: Home About Us Student-Extern-Intern Student yr-5 ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ วันที่ 12 ส.ค. - 8 ก.ย. 62

ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ วันที่ 12 ส.ค. - 8 ก.ย. 62

นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 กลุ่ม 5

5-190812aS

รูปนศพ. ปี 5 กลุ่ม 5 (ก) ที่ขึ้นปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 12 ส.ค. - 8 ก.ย. 62 

1. นายอรยเมธ พยอมยงค์
2. นายสุภาสกร วงศ์กุณา
3. นายฐิติพงศ์ สมประโยชน์
4. นายณัฐวัตร พูลสวัสดิ์กิติกูล
5. นายดิษย์รุจ ศรีจิรานนท์
6. นายธันยวัธน์ อย่างเจริญ


5-190812bS

รูปนศพ. ปี 5 กลุ่ม 5 (ข) ที่ขึ้นปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 12 ส.ค. - 8 ก.ย. 62

1. น.ส.ภาคินี ลีศิริโสภา
2. น.ส.มนชนก ตันสิน
3. นายฤทธิเกียรติ หมื่นโพธิ์
4. นายวรวิทย์ ตันทโอภาส
5. นายวัฒนชัย ภูวประภาชาติ
6. นายสัณฐิกร มั่นเมือง
7. น.ส.กัลยกร หล้านันตา

Login Form