Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel

06August2021

You are here: Home About Us Student-Extern-Intern Student yr-4 ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 4 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2562

ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 4 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2562

นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 

4-191104aS

รูปนักศึกษาแพทย์ปีที่ 4 กลุ่ม 7 A ขึ้นปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 4 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2562

1. นศพ.กิตติธัช สารมนู
2. นศพ.ภคินทร์ สุวิมลธรรมคุณ
3. นศพ.ภูมิ กนกวิจิตร
4. นศพ.สิริณ กังสนารักษ์
5. นศพ.อนณ ยงเมธาวุฒิ
6. นศพ.ชวิน ภัควิภาศ


4-191104bS

รูปนักศึกษาแพทย์ปีที่ 4 กลุ่ม 7 B ขึ้นปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 34 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2562

1. นศพ.ชาคริฐน์ บุญชัยแสน
2. นศพ.ณกานต์ ธนกิติธรรม
3. นศพ.ธัญสิริ วิไลลักษณ์
4. นศพ.ปัณณวัฒน์ ปัญญากรสกุล
5. นศพ.พิชญาสิรี ธิติสิทธิโชค
6. นศพ.พิมพ์ตะวัน จันทร์เดือน
7. นศพ.ภานุพันธ์ น้ำแพร่