Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel

06August2021

You are here: Home About Us Student-Extern-Intern Student yr-4 ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 3 พฤศจิกายน 2562

ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 3 พฤศจิกายน 2562

นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 

4-190930aS

รูปนักศึกษาแพทย์ปีที่ 4 กลุ่ม 6 A ขึ้นปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 3 พฤศจิกายน 2562

1. นศพ.ณัฐมน ทองยศ
2. นศพ.ปัณณิกา ตันตระกูลเจริญ
3. นศพ.ภาคภูมิ วงศ์ยี่กุล
4. นศพ.ภูศิษฏ์ สีผึ้ง
5. นศพ.ศุภชาติ เวียงโอสถ


4-190930bS

รูปนักศึกษาแพทย์ปีที่ 4 กลุ่ม 6 B ขึ้นปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 3 พฤศจิกายน 2562

1. นศพ.ญาดา เลิศมีมงคลชัย
2. นศพ.สิริกร ชลานันต์
3. นศพ.อธิชา ศรีครุฑรานันท์
4. นศพ.ตรัสวิน โลหะนันท์
5. นศพ.ธนกร ลี้สวัสดิ์
6. นศพ.เวทิศ วุฒิสารวัฒนา