Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel

06August2021

You are here: Home About Us Student-Extern-Intern Student yr-4 ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 2 - 29 กันยายน 2562

ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 2 - 29 กันยายน 2562

นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 

4-190902aS

รูปนักศึกษาแพทย์ปีที่ 4 กลุ่ม 5 A ขึ้นปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 2 - 29 กันยายน 2562

1. นศพ.คุณัชศ์ ด่านอุดม
2. นศพ.ชิษณุพงศ์ รุ่งไพบูลย์ฤทธิ์
3. นศพ.พิมพ์ชนก รองเดช
4. นศพ.ภัทรสุดา ธงรัตนะ
5. นศพ.วิชญะ สุวรรณคีรี
6. นศพ.จิรภัทร จิวตระกูล
7. นศพ.ปรายปรางค์ ทีนาวัฒน์


4-190902bS

รูปนักศึกษาแพทย์ปีที่ 4 กลุ่ม 5 B ขึ้นปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 2 - 29 กันยายน 2562

1.  นศพ.มัทนพร จึงมั่นคง
2. นศพ.ศรัณยพงศ์ บัณฑุวรรัตน์
3. นศพ.ศิรินัทธ์ ศิริติกุล
4. นศพ.โชติรวี พิริยคุณธร
5. นศพ.ธราดล นิลศิริสุข
6. นศพ.บัณฑูร สุขภูตานันท์
7. นศพ.ภสกรณ์ ด่านพาณิชย์กุล