Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel

06August2021

You are here: Home About Us Student-Extern-Intern Student yr-4 ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 5 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562

ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 5 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562

นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 

4-190805aS

รูปนักศึกษาแพทย์ปีที่ 4 กลุ่ม 4 A ขึ้นปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 5 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562

1. นศพ.กวิน อัมราลิขิต
2. นศพ.พิมพ์ใจ เตชะภาณุปรีดา
3. นศพ.ภาศิริ สิงหศิริ
4. นศพ.ภีมพศ สินสกลวัฒน์
5. นศพ.สิทธา วาณิชเสนี
6. นศพ.ธันยธรณ์ จุลภาคี
7. นศพ.พิมพ์ชนก จันพร
8. นศพ.แพน พานิชวิทย์

4-190805bS

รูปนักศึกษาแพทย์ปีที่ 4 กลุ่ม 4 B ขึ้นปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 5 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562

 

1. นศพ.วุฒิภัทร   กีรติไพศาล
2. นศพ.สิรวิชญ์   ศิริ
3. นศพ.กุลวรรณ์   ศรีสกุลชวาลา
4. นศพ.ณัฐธนภพ    อิศรเดช
5. นศพ.พงศ์ปณต   จินดาสุ่น
6. นศพ.เศรษฐบุตร   ศรีใจอินทร์
7. นศพ.อมรพัฒน์   เดียวกนกรัตน์