Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel

06August2021

You are here: Home About Us Student-Extern-Intern Student yr-4 ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 8 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2562

ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 8 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2562

นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 

4-190708aS

รูปนักศึกษาแพทย์ปีที่ 4 กลุ่ม 3 A ขึ้นปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 8 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2562

1. นศพ.ธนัส สู่ประเสริฐ
2. นศพ.ปวรุจ ริเริ่มสุนทร
3. นศพ.รัฐกร คำศรี
4. นศพ.ศุภมิตร เตชอังกูร
5. นศพ.อัครวัฒน์ วงศ์สุขสมบัติ
6. นศพ.พิธิวัฒน์ ว่องไว
7. นศพ.อัมพกา แจ้งกระจ่าง

4-190708bS

รูปนักศึกษาแพทย์ปีที่ 4 กลุ่ม 3 B ขึ้นปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 8 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2562

1. นศพ.คณิตา หมั่นการ
2. นศพ.พรธีรา ราหูรักษ์
3. นศพ.ภฤศ พิษณุวงศ์
4. นศพ.กฤตโชค ธีราพืช
5. นศพ.กิตติญา สิริโรจนพานิชกุล
6. นศพ.กุลนิษฐ์ ชูมณี
7. นศพ.ษุตนภา จิรเกตุประยูร
8. นศพ.วิชญาพร จันทร์ฟุ้ง