Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel

06August2021

You are here: Home About Us Student-Extern-Intern Student yr-4 ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม - 9 มิถุนายน 2562

ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม - 9 มิถุนายน 2562

นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 

4-190513aS

รูปนักศึกษาแพทย์ปีที่ 4 กลุ่ม 1 A ขึ้นปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม - 9 มิถุนายน 2562

1. นศพ.เมธาสิทธิ์ ลำเจียกสุวรรณ
2. นศพ.ณัฐชยา ศรีทะโร
3. นศพ.ชนาธิป เสกสรรพานิช
4. นศพ.ศุภรดา พัชรโศภิษฐ์
5. นศพ.อภิชาติ เอี่ยมภักดิ์
6. นศพ.กฤตภาคย์ ลิปภานนท์
7. นศพ.ปณิกา ประพุทธ์พิทยา
8. นศพ.ยศยา เรืองรจิตปกรณ์

4-190513bS

รูปนักศึกษาแพทย์ปีที่ 4 กลุ่ม 1 B ขึ้นปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม - 9 มิถุนายน 2562

1. นศพ.วิมลรัฐ ธารนพ
2. นศพ.นพณัฐ แสนใจมูล
3. นศพ.จิรสิน จงกิตวิวัฒน์
4. นศพ.ธีรธวัช คทวณิช
5. นศพ.วศินี ศรีอินทร์
6. นศพ.พรหมฤทัย เบ็ญจวิทย์วิไล
7. นศพ.รัตนสิทธิ์ ธารพิพัฒน์
8. นศพ.กันต์ธีระ ณรงค์แสง