Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel

06August2021

You are here: Home About Us Student-Extern-Intern Student yr-4 ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2561 – 20 มกราคม 2562

ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2561 – 20 มกราคม 2562

นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 

4-181224aS

รูปนักศึกษาแพทย์ปีที่ 4 กลุ่ม 9A ขึ้นปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2561 – 20 มกราคม 2562

1. นศพ.วนัษกานต์ ฉิมแย้ม
2. นศพ.วรมนพรรณ เคลือบวัง
3. นศพ.เจษฎากร วัชโรภาส
4. นศพ.ณัฐนนท์ พงษ์ศิริเวทย์ *
5. นศพ.ณัฐพงษ์ สุธัมโมพศุตม์
6. นศพ.นราวิชญ์ สุขะวงศ์นันท์
7. นศพ.เนติ จันทร์แสง

4-181224bS

รูปนักศึกษาแพทย์ปีที่ 4 กลุ่ม 9B ขึ้นปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2561 – 20 มกราคม 2562

1. นศพ.ปัณณวัฒน์ ต่ออภิชาตตระกูล *
2. นศพ.มงคล โชครัศมีหิรัญ
3. นศพ.มาฆะพัฒน์ เหลาหชัยอรุณ
4. นศพ.วัศณัฐ สันติวงศ์
5. นศพ.ศุทธินี พู่ประเสริฐศักดิ์
6. นศพ.ศุภกฤษฏิ์ ท่านมุข
7. นศพ.สิปปภาส วังศรี
8. นศพ.สุกฤษฎิ์ สิทธิรังสรรค์