Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel

06August2021

You are here: Home About Us Student-Extern-Intern Student yr-5 ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 5 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2561

ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 5 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2561

นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 กลุ่ม 8

5-181105aS

รูปนศพ. ปี 5 กลุ่ม 8 (ก) ที่ขึ้นปฏิบัติงานระหว่างวันที่  5 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2561 

1. นายขจรวัฒน์ วัฒนาพร
2. นายธีรวัฒน์ ศรีวะโลสกุล
3. นายพีระ เดชพิทักษ์
4. นายมาวิน นามตะ
5. นายศุภสิทธิ์ สื่อรุ่งเรือง
6. น.ส.สิริภัทร ปัทมภาสสกุล

5-181105bS

รูปนศพ. ปี 5 กลุ่ม 8 (ข) ที่ขึ้นปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 5 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2561

1. น.ส.กัญญ์วรา ตุลาพันธ์
2. น.ส.ชนาพร รัตนสะอาด
3. น.ส.ทิพานัน พิสิษฐ์กุล
4. นายพสิษฐ์ สิงห์สี
5. น.ส.พัชรี ดำรงโภวรรณ
6. น.ส.พิมพ์พลอย จรดล
7. นายปัณวรรธน์ วิทยวิชาอนันต์

 

Login Form