Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel

06August2021

You are here: Home About Us Student-Extern-Intern Student yr-4 ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม - 25 พฤศจิกายน 2561

ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม - 25 พฤศจิกายน 2561

นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 

4-181029aS

รูปนักศึกษาแพทย์ปีที่ 4 กลุ่ม 7A ขึ้นปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม - 25 พฤศจิกายน 2561

1. นศพ.สัจจภัทร ถปะติวงศ์
2. นศพ.จิดาภา จิตชาญวิชัย
3. นศพ.ชนิศวรา เฮงเจริญ
4. นศพ.โชษิตา ศรีหิรัญรัตน์
5. นศพ.ธนพนธ์ มาน้อย
6. นศพ.ธรรศ ศีตมโนชญ์
7. นศพ.ธีรดนย์ พินิชกชกร

4-181029bS

รูปนักศึกษาแพทย์ปีที่ 4 กลุ่ม 7B ขึ้นปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม - 25 พฤศจิกายน 2561

1. นศพ.พิชญาณี ยะวิญชาญ
2. นศพ.วรวิทย์ ตันทโอภาส
3. นศพ.วศิน พิพิธพงศ์สันต์
4. นศพ.ศิวกร ด่านสีทอง
5. นศพ.สรภูม สุนทรพันธ์
6. นศพ.สารัมภ์ ศรีสุวรรณ
7. นศพ.อารีพา สุนทรพันธ์