Saipin Pongsatha

Saipin Pongsatha

A Saipin

พ.ญ. สายพิณ พงษธา
Saipin Pongsatha
Professor
M.D., Diploma in OB & GYN
MRTCOG 

 พุทธิภณ ไชยพรหม

Family Name
 
Pongsatha
First Name: Saipin
Sex
Female
Title
Professor
Nationality
Thai
Birth place
Lamphun, Thailand
Education 1992
M.D. (Chiang Mai University , Thailand)
1993
Doploma in Clinical Science (OB&GYN)
1995
Diploma of Thai Board of OB & GYN
2001 Certificate in Gynecological Endocrinology, Reproductive Medicine
Subspecialty Reproductive medicine, Menopause
E-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

International Publications (PubMed)

Academic activity

ชัยเลิศ พงศ์นริศรA ChalaithornSA chalongsA chananes A jaruwans A DhammapojS
เฟื่องลดา ทองประเสริฐ จตุพล ศรีสมบูรณ์ เกษมศรี ศรีสุพรรณดิฐ กิตติภัต เจริญขวัญ กุณฑรี ไตรศรีศิลป์ มนัสวี มโนปัญญา
ณัฐนิตา มัทวานนท์ A NatpatS A Phudits ประภาพร สู่ประเสริฐ A RattiyaS สายพิณ พงษธา
A Sasiwimols A Sethawats A SirinartS สิทธิชา สิริอารีย์ สุชยา ลือวรรณ สุพัตรา ศิริโชติยะกุล
ทวิวัน พันธศรี ธีระ ทองสง อุบล แสงอนันต์ อุษณีย์ แสนหมี่ วีรวิทย์ ปิยะมงคล A Worashorns