Fuanglada Tongprasert

Fuanglada Tongprasert

A Fuanglada

รศ. พญ. เฟื่องลดา ทองประเสริฐ
Fuanglada Tongprasert
Associate Professor
M.D., Diploma in OB & GYN
MRTCOG 

ศิรวิทย์ ทองสุก

Family Name
 
Tongprasert
First Name: Fuanglada
Sex
Female
Title
Associate Professor
Nationality
Thai
Birth place
Phrae, Thailand
Birth date
19 October 1976
Education 1999
M.D. (Chiang Mai University , Thailand)
2001
Doploma in Clinical Science (OB&GYN)
2003 Diploma of Thai Board of OB&GYN
2005
Diploma of Thai Subboard of Maternal-Fetal Medicine
Career Position 2003 Instructor
2007 Assitant Professor
2014 Associate Professor
Subspecialty Maternal-Fetal Medicine
E-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

International Publications (PubMed)

Academic activity

ชัยเลิศ พงศ์นริศรA ChalaithornSA chalongsA chananes A jaruwans A DhammapojS
เฟื่องลดา ทองประเสริฐ จตุพล ศรีสมบูรณ์ เกษมศรี ศรีสุพรรณดิฐ กิตติภัต เจริญขวัญ กุณฑรี ไตรศรีศิลป์ มนัสวี มโนปัญญา
ณัฐนิตา มัทวานนท์ A NatpatS A Phudits ประภาพร สู่ประเสริฐ A RattiyaS สายพิณ พงษธา
A Sasiwimols A Sethawats A SirinartS สิทธิชา สิริอารีย์ สุชยา ลือวรรณ สุพัตรา ศิริโชติยะกุล
ทวิวัน พันธศรี ธีระ ทองสง อุบล แสงอนันต์ อุษณีย์ แสนหมี่ วีรวิทย์ ปิยะมงคล A Worashorns