Charuwan Tantipalakorn

Charuwan Tantipalakorn

จารุวรรณ แซ่เต็ง

ร.ศ.พ.ญ. จารุวรรณ แซ่เต็ง (ตันติพลากร)
Charuwan Saeteng (Tantipalakorn)
Associate Professor
M.D., Diploma in OB & GYN
MRTCOG 

 ลลิตา ประดิษฐ์

Family Name
 
Saeteng (Tantipalakorn)
First Name: Charuwan
Sex
Female
Title
Associate Professor
Nationality
Thai
Birth place
Chiang Mai, Thailand
Education 1998
M.D. (Chiang Mai University , Thailand)
2000
Doploma in Clinical Science (OB&GYN)
2002 Diploma of Thai Board of OB & GYN
2004
Diploma of Thai Subboard of Gynecologic Oncology
Career Position 2004 Instructor
2010 Assistant Professor
2015 Associate Professor
Subspecialty Gynecologic Oncology
E-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

International Publications (PubMed)

Academic activity

ชัยเลิศ พงศ์นริศรA ChalaithornSA chalongsA chananes A jaruwans A DhammapojS
เฟื่องลดา ทองประเสริฐ จตุพล ศรีสมบูรณ์ เกษมศรี ศรีสุพรรณดิฐ กิตติภัต เจริญขวัญ กุณฑรี ไตรศรีศิลป์ มนัสวี มโนปัญญา
ณัฐนิตา มัทวานนท์ A NatpatS A Phudits ประภาพร สู่ประเสริฐ A RattiyaS สายพิณ พงษธา
A Sasiwimols A Sethawats A SirinartS สิทธิชา สิริอารีย์ สุชยา ลือวรรณ สุพัตรา ศิริโชติยะกุล
ทวิวัน พันธศรี ธีระ ทองสง อุบล แสงอนันต์ อุษณีย์ แสนหมี่ วีรวิทย์ ปิยะมงคล A Worashorns