Chanane Wanapirak

Chanane Wanapirak

A chanane

น.พ. ชเนนทร์ วนาภิรักษ์
Chanane Wanapirak
Associate Professor
M.D., Diploma in OB & GYN
MRTCOG 

รัศมิ์รวี จันทรศิริ

Family Name
Wanapirak
First Name: Chanane
Sex
Male
Title
Associate Professor
Nationality
Thai
Birth place
Phrae, Thailand
Birth date
July 23th, 1961
Education 1985
M.D. (Chiang Mai University , Thailand)
1986
Doploma in Clinical Science (OB&GYN)
1989
Diploma of Thai Board of OB & GYN
1991 Clinical Fellows in Prenatal diagnosis and genetics training
1994
Clinical Fellows in Ob & Gyn Ultrasound (Munster)
1998-1989 Science & Technology Agency (STA) fellows.
Career Position 2003 Associate Dean for Quality Improvement
2009-2013 Head of the department
Subspecialty Maternal fetal medicine
E-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Honer & Great award 2008

Chiang Mai University Award (Chang Tongkhum Award) : Outstanding researcher (2008)

Chiang Mai University Award (Chang Tongkhum Award) : Outstanding teacher (2013)

International Publications (PubMed)

Academic activity

ชัยเลิศ พงศ์นริศรA ChalaithornSA chalongsA chananes A jaruwans A DhammapojS
เฟื่องลดา ทองประเสริฐ จตุพล ศรีสมบูรณ์ เกษมศรี ศรีสุพรรณดิฐ กิตติภัต เจริญขวัญ กุณฑรี ไตรศรีศิลป์ มนัสวี มโนปัญญา
ณัฐนิตา มัทวานนท์ A NatpatS A Phudits ประภาพร สู่ประเสริฐ A RattiyaS สายพิณ พงษธา
A Sasiwimols A Sethawats A SirinartS สิทธิชา สิริอารีย์ สุชยา ลือวรรณ สุพัตรา ศิริโชติยะกุล
ทวิวัน พันธศรี ธีระ ทองสง อุบล แสงอนันต์ อุษณีย์ แสนหมี่ วีรวิทย์ ปิยะมงคล A Worashorns