งานกีฬาสี

ห้องเรียน 2 Department of Obstetrics and Gynecology, Chiang Mai