สารจากหัวหน้าภาควิชาฯ (รศ. นพ. กิตติภัต เจริญขวัญ)

ยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านสูติฯล้านนา (ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

ภาควิชาสูติ-นรีเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นกำลังสำคัญของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการเป็นโรงเรียนแพทย์ชั้นนำของประเทศ มีมาตรฐานสากลท้ังทางด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ การผลิตแพทย์ แพทย์เชี่ยวชาญด้านสูติ-นรีเวช แพทย์ต่อยอดเชิงลึก และการเป็นแบบอย่างที่ดีของแพทย์ในสังคมไทย โดยอาศัยปรัชญาการดำเนินนโยบายให้แพทย์เก่ง ดี และมีความสุข โดยมีคุณธรรม จริยธรรม ในการให้บริการสมกับเป็นต้นแบบโรงเรียนแพทย์แห่งคุณธรรม
ภาควิชาฯ ขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่ต่างมีส่วนสำคัญ และมีความปิติร่วมกันในความสำเร็จที่ผ่านมา และเป็นที่คาดหวังว่าจะช่วยกันนำพาไปสู่ความเป็นโรงเรียนแพทย์ชั้นนำตามปณิธาน

Ms Team

OBGYN CMU CLASSROOM

Facebook

ช่องทางรับข่าวสารและประชาสัมพันธ์

Web-based e-learning

บทเรียนสำหรับนักศึกษา แพทย์ และผู้เชี่ยวชาญ

image

ข่าวสารภาควิชา

image

ข่าวประชาสัมพันธ์

image

``เพราะแม่ต้องการที่ ที่ดี ที่สุด``

กว่า 60 ปีที่เราได้ส่งต่อความรู้ ประสบการณ์ และทรัพยากร จากรุ่นสู่รุ่น เพื่อสร้างบุคลากร ออกไปปฏิบัติหน้าที่ในนามของสูติฯแพทย์เชียงใหม่ ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่ง ในการส่งต่อความยั่งยืนของภาควิชาฯ เพราะการว่าความยิ่งใหญ่ของการให้ คือการส่งต่อไปไม่รู้จบ

image