TH / EN

เจ้าหน้าที่

นายเจษฎ์ สถิตย์พรวังขวา

ตำแหน่ง และหน้าที่

เลขานุการภาควิชา
งานบริหารการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

อีเมล์

pun_2207@hotmail.com

เบอร์โทร

053-935332, 053-935333

นางสุกัญญา เสาร์สุวรรณ

ตำแหน่ง และหน้าที่

เจ้าหน้าที่สำนักงาน
งานบริหารงานวิจัย
งานบริหารการศึกษาระดับปริญญาตรี

อีเมล์

janesukanyas@gmail.com

เบอร์โทร

053-935332, 053-935333

น.ส.ระวิวรรณ วงศ์ปัญญา

ตำแหน่ง และหน้าที่

เจ้าหน้าที่สำนักงาน
งานการเงิน และเบิกจ่าย
งานบริหารการศึกษาระดับปริญญาตรี

อีเมล์

raviwan.w@cmu.ac.th

เบอร์โทร

053-935332, 053-935333

น.ส.เมธาวีร์ บูระนา

ตำแหน่ง และหน้าที่

นักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการวิทยาภูมิคุ้มกัน

อีเมล์

methawee.b@cmu.ac.th

เบอร์โทร

-

น.ส.ศิริพร จองแก

ตำแหน่ง และหน้าที่

นักเทคนิคการแพทย์ห้องปฏิบัติการวิทยาเชื้อรา

อีเมล์

siripornannt4@gmail.com

เบอร์โทร

053-935339

นางยุพิน จอมวิญญา

ตำแหน่ง และหน้าที่

นักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการวิทยาภูมิคุ้มกัน

อีเมล์

winchaya2000@gmail.com

เบอร์โทร

-

นายสราวุฒิ คำดี

ตำแหน่ง และหน้าที่

พนักงานบริการทั่วไป

อีเมล์

sarawutkhamdee966@gmail.com

เบอร์โทร

-

นายเจตน์ษฎา ลออ

ตำแหน่ง และหน้าที่

พนักงานบริการทั่วไป

อีเมล์

jatsada.laor@cmu.ac.th

เบอร์โทร

-

นายวงศ์พิรัตน์ นุสา

ตำแหน่ง และหน้าที่

พนักงานบริการทั่วไป

อีเมล์

toto2537to@gmail.com

เบอร์โทร

-

นายปริญญา พุทธวงศ์

ตำแหน่ง และหน้าที่

พนักงานบริการทั่วไป

อีเมล์

onap.arinya.0329@gmail.com

เบอร์โทร

-

นายสมพร สันกลกิจ

ตำแหน่ง และหน้าที่

พนักงานวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการวิทยาภูมิคุ้มกัน

อีเมล์

somporn.sa@cmu.ac.th

เบอร์โทร

-

น.ส.ปิยวรรณ ต๊ะการ

ตำแหน่ง และหน้าที่

นักเทคนิคการแพทย์ห้องปฏิบัติการวิทยาแบคทีเรีย

อีเมล์

ptakarn@gmail.com

เบอร์โทร

053-935338