TH / EN

หลักสูตร

ภาพรวมหลักสูตร

ภาควิชาจุลชีววิทยาเน้นการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับจุลชีพก่อโรคในมนุษย์ อันประกอบด้วย เชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย และเชื้อรา รวมทั้งภูมิคุ้มกันของร่างกายต่อการติดเชื้อ และโรคซึ่งเกิดจากความผิดปกติของภูมิคุ้มกัน ที่เป็นปัญหาของประเทศไทยตลอดจนภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ หลักสูตรปริญญาโทและเอก ของภาควิชาฯ มีการเรียนการสอนที่เข้มข้น ควบคู่ไปกับการฝึกฝนการทำวิจัยที่ใช้เทคนิควิจัยทางจุลชีววิทยา วิทยาภูมิคุ้มกัน เซลล์วิทยา อณูชีววิทยา ระบาดวิทยา และเทคโนโลยีโอมิกส์ นักศึกษาจะมีโอกาสที่มากขึ้นที่จะเลือกทำงานวิจัยที่เหมาะกับความสนใจและเป้าหมายของตนเอง จากงานวิจัยที่หลากหลายของคณาจารย์ภายในภาควิลาฯ ข้างล่างคือหลักสูตรต่างๆ ที่ภาควิชาจุลชีววิทยาเปิดรับ

ข้อมูลหลักสูตรเพิ่มเติม โปรดคลิกที่นี่

ความโดดเด่นของหลักสูตร

หลักสูตรฯ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล มีความต้องการเข้าศึกษาต่อสูงทั้งจากนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ มีความพร้อมด้านคณาจารย์และห้องปฏิบัติการสำหรับงานวิจัยหลากหลาย ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเชื้อจุลชีพก่อโรคและด้านภูมิคุ้มกัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อยู่ในจังหวัดที่มีสถานที่สวยงาม มีค่าครองชีพอยู่ในระดับปานกลาง และที่สำคัญที่สุด คือนักศึกษาที่จบการศึกษามีงานทำ ได้รับการยอมรับจากผู้จ้างงาน ว่าเป็นมีความรู้ความสามารถสูง และยังสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

การเรียนการสอน

Coursework: ใช้ Hybrid learning ผ่านการบรรยายทั้งในห้องเรียน (onsite) และออนไลน์ (online) ผ่านระบบ KC moodle, zoom หรืออื่นๆ 

Thesis research: การทำวิทยานิพนธ์ เน้นการทำวิจัยในห้องปฏิบัติการ

ผู้เรียนสามารถเลือกแนวทางหัวข้อการทำวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ตามความสนใจได้หลากหลาย  คณาจารย์ของภาควิชาฯ มีความเชี่ยวชาญหลากหลายที่เกี่ยวข้องในด้านภูมิคุ้มกันวิทยา จุลชีววิทยา ทั้งเชื้อรา แบคทีเรีย และไวรัส อีกทั้งมีผลงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง  

ผู้สนใจ สามารถศึกษาข้อมูลอาจารย์จาก “อาจารย์” และทิศทางการวิจัยของคณาจารย์ในภาควิชาได้จาก “งานวิจัย” “งานวิจัย”

ทุนการศึกษาและวิจัย

ภาควิชาฯ มีความพร้อมด้านทุกการศึกษา เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายให้กับนักศึกษา ดังนี้

ทุนภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ทุนผู้ช่วยสอน/ช่วยวิจัย (Teaching assistance/Research assistance)
ทุนกองทุนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Presidential fund)

ข้อมูลเพิ่มเติมทุนภายในมหาวิทยาลัย โปรด “คลิกที่นี่”

ทุนภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา วช. 
ทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย (TGIST : Thailand Graduate Institute of Science and Technology) 
ทุนอื่นๆ  

การรับสมัคร

ช่วงเวลาการับสมัคร:  15 พฤศจิกายน 2565 – 25 เมษายน 2566 (ภาคการศึกษาที่ 1/2566) 

                         10 สิงหาคม -10 ตุลาคม 2566 (ภาคการศึกษที่ 2/2566)

ช่องทางการรับสมัคร 

สมัครออนไลน์ได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (“สมัครออนไลน์”
นัดวันเพื่อสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ หรือสัมภาษณ์เท่านั้น (กรณีเป็นผู้มีเกรดเฉลี่ยมากกว่า 3.00 ขึ้นไป) สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่  “ติดต่อเรา “