TH / EN

เราค้นคว้าด้านวิทยาศาสตร์และสร้างนักวิจัยเพื่อตอบโจทย์ปัญหาของประเทศ
นักศึกษาของเราได้รับการบ่มเพาะประสบการณ์การทำงานวิจัยที่เข้มข้น
เชื้อรา Curvularia sp. ย้อมด้วยแอนติบอดี้ต่อเมลานิน (สีเขียว) - ห้องปฏิบัติการ รศ.ดร. สิริดา
ห้องปฏิบัติการ อ.ดร. ขวัญจิต ทำการแยกเชื้อแบคทีเรีย Burkholderia pseudomallei ดินในจังหวัดสงขลา
ห้องปฏิบัติการ อ.ดร. สมสกุล พัฒนาการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อโดยใช้เทคโนโลยี CRISPR-Cas
เชื้อไวรัสเฟจ phiST-W77 ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียแซลโมเนลล่า - ห้องปฏิบัติการ ผศ.ดร.นพ. ปารเมศ
Previous
Next

สารจากหัวหน้าภาค

ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการสอนและการวิจัยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2506 พันธกิจที่สำคัญของภาควิชาคือการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสร้างผลงานวิจัยด้านจุลชีววิทยาทางการแพทย์และวิทยาภูมิคุ้มกันที่มีคุณภาพในระดับสากล ทั้งนี้ภาควิชาได้มีการปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง ในด้านงานวิจัย ภาควิชาได้ส่งเสริมให้คณาจารย์ทำงานวิจัยทั้งงานวิจัยพื้นฐานและงานวิจัยประยุกต์ที่เกี่ยวข้องการก่อโรคของเชื้อจุลชีพ การตอบสนองของภูมิคุ้มกันในโรคติดเชื้อและโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกัน โดยเฉพาะโรคที่เป็นปัญหาสำคัญทางการแพทย์ในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ กลุ่มวิจัยที่ดำเนินการในภาควิชาแบ่งออกเป็น กลุ่มที่ศึกษาทางด้านระบาดวิทยาของเชื้อก่อโรค กลุ่มที่ศึกษาพยาธิกำเนิดของโรคติดเชื้อ การปฏิสัมพันธ์ระหว่างโฮสต์และเชื้อจุลชีพ กลุ่มพัฒนาชุดตรวจเพื่อช่วยวินิจฉัยโรคติดเชื้อ กลุ่มการประยุกต์ทางจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกันเพื่อใช้ในทางการแพทย์ และกลุ่มเทคโนโลยีโอมิกส์กับจุลชีววิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยา โปรดเยี่ยมชมเว็ปไซต์ของภาควิชาเพื่อท่านจะรู้จักภาควิชาจุลชีววิทยาของเรามากยิ่งขึ้น

Research Highligh

Dr. Wongpalee explains his most recent research, which involves engineering CRISPR-Cas12a for specific and rapid detection of pathogenic bacteria, Streptococcus suis. His project is funded by the Murata Science Foundation.

แสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.ปารเมศ เทียนนิมิตร ในวาระที่ได้รับเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการมาเป็น“รองศาสตราจารย์”

ข่าวสาร / กิจกรรม

ขอเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษ

เรื่อง Past, present and future research of an enigmatic life-threatening infection caused by Pythium insidiosum 

โดย
ศาสตราจารย์ นพ. ธีรพงษ์ กระแจะจันทร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
ในวันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565
เวลา 9.00-10.15 น.
ณ ห้องประชุมภาควิชาจุลชีววิทยา อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 50 ปี