TH / EN

สมัครเรียน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา

สมัครเรียน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 

Master of Science Program in Microbiology (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)

คลิกลิ้ง “โครงสร้างหลักสูตร”

การรับสมัคร

ช่วงเวลาการับสมัคร: 9-31 พฤษภาคม 2565

สำหรับข้อมูลการเปิดรับสมัครนักศึกษารอบปัจจุบัน (9 พฤษภาคม – 31 พฤษภาคม 2565) คลิกที่นี่

ช่องทางการรับสมัคร 

  1. ซื้อใบสมัครได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (www.grad.cmu.ac.th)
  2. นัดวันเพื่อสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ หรือสัมภาษณ์เท่านั้น (กรณีเป็นผู้มีเกรดเฉลี่ยมากกว่า 3.00 ขึ้นไป) สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่  “contact us “