TH / EN

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญา โท-เอก ปีการศึกษา 2566

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญา โท-เอก ปีการศึกษา 2566

หลักสูตรปริญญาโท นานาชาติ

ปริญญาโทนานาชาติ แบบ 1

รหัสหลักสูตร : 07311021

จำนวนที่รับ : 1 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์สาขาจุลชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ อณูชีววิทยาหรือชีววิทยา โดยมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.80
 • เป็นผู้มีสัญชาติไทยหรือสัญชาติอื่นที่สามารถศึกษาในหลักสูตรนี้ได้
 • ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากข้อ 2 ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาจุลชีววิทยา
 • คุณสมบัติทั่วไปเป็นไปตามประกาศมหาวิทลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา 

ข้อมูลเพิ่มเติม

ปริญญาโทนานาชาติ แบบ 2

รหัสหลักสูตร : 07311021

จำนวนที่รับ : 10 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์สาขาจุลชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ อณูชีววิทยาหรือชีววิทยา
 • เป็นผู้มีสัญชาติไทยหรือสัญชาติอื่นที่สามารถศึกษาในหลักสูตรนี้ได้
 • ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากข้อ 2 ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาจุลชีววิทยา
 • คุณสมบัติทั่วไปเป็นไปตามประกาศมหาวิทลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา 

ข้อมูลเพิ่มเติม 

วิชาที่สอบข้อเขียน :
วิทยาภูมิคุ้มกัน, วิทยาไวรัส, วิทยาแบคทีเรียและวิทยาเชื้อรา

การสอบสัมภาษณ์ :
1. ผู้สมัครจัดทำ Slide นำเสนอประวัติ และหัวข้อวิจัยที่สนใจ เป็นภาษาอังกฤษ
2.ถาม-ตอบ ความรู้ด้าน Immunology และ Medical microbiology

ช่วงเวลาการรับสมัคร

15 พฤศจิกายน 2565 – 25 เมษายน 2566 (ภาคการศึกษาที่ 1/2566)

10 สิงหาคม -10 ตุลาคม 2566 (ภาคการศึกษที่ 2/2566)

ช่องทางการรับสมัคร :

สมัครออนไลน์ได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  “สมัครออนไลน์”
นัดวันเพื่อสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ หรือสัมภาษณ์เท่านั้น (กรณีเป็นผู้มีเกรดเฉลี่ยมากกว่า 3.00 ขึ้นไป) สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่  “ติดต่อเรา”

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข้อมูลการรับสมัครเพิ่มเติม

หลักสูตรปริญญาเอก

ปริญญาเอก แบบ 1.1/2.1 (ฐานโท)

รหัสหลักสูตร : 07511031 

จำนวนที่รับ : 2 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่ากลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ที่มีผลการเรียนดี (มีลำดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 3.00)
 • มีผลการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด
 • คุณสมบัติอื่นนอกเหนือจากนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจำสาขาวิชาจุลชีววิทยา
 • คุณสมบัติทั่วไปเป็นไปตามประกาศมหาวิทลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา 

ข้อมูลเพิ่มเติม

ระดับปริญญาเอก แบบ 1.2/2.2 (ฐานตรี)

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่มีผลการเรียนดีมาก (มีลำดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า) ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือกลุ่มสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์อื่น หรือ กรณีที่มีผลการเรียนดี (มีลำดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 3.00) อาจได้รับการพิจารณาให้เข้าศึกษาตามที่กรรมการบริหารหลักสูตรและบัณฑิตวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
 • มีผลการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด
 • คุณสมบัติอื่นนอกเหนือจากนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจำสาขาวิชาจุลชีววิทยา
 • คุณสมบัติทั่วไปเป็นไปตามประกาศมหาวิทลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา 

ข้อมูลเพิ่มเติม

หลักสูตรปริญญาเอก Double Degree

Double Degree : ปริญญาเอก แบบ 1.1 (ฐานโท)

รหัสหลักสูตร : 07511011

จำนวนที่รับ : 2 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาใน แต่ละปีการศึกษา และตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ลำดับขั้นสะสมเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 ในสาขาวิชาจุลชีววิทยาหรือกลุ่มสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มสาขาวิชาชีววิทยาหรืออณูชีววิทยา จากสถาบันอุดมศึกษาที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง
 • มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่มีอายุภายใน 2 ปีนับจากวันที่สอบเข้ารับการคัดเลือก โดยมีระดับคะแนนตามสถาบันทดสอบภาษาอังกฤษอย่างน้อย ดังนี้ สถาบัน TOEFL-PBT ผลคะแนน 450 /สถาบัน TOEFL-CBT ผลคะแนน 133 /สถาบัน TOEFL-iBT ผลคะแนน 45 /สถาบัน IELTS ผลคะแนน 4.0 /สถาบัน CMU-eTEGs ผลคะแนน 45
 • สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามข้อ 1-3 จะพิจารณาเป็นรายๆ ไปจากผลงานวิจัยและวิชาการ กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง และผลงานอื่น ๆ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ Kumamoto University5
Double Degree : ปริญญาเอก แบบ 1.2 (ฐานตรี)

รหัสหลักสูตร : 07511021

จำนวนที่รับ : 2 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาใน แต่ละปีการศึกษา และตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในกลุ่มสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือกลุ่มสาขาวิชาชีววิทยาหรืออณูชีววิทยา จากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง โดยมีค่าลำดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป หรือ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจาสาขาวิชาจุลชีววิทยาให้สมัครเข้าศึกษาได้ ในกรณีที่นักศึกษามีผลการเรียนดีแต่ไม่ถึงระดับเกียรตินิยม และมีประสบการณ์วิจัยและผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่เป็นที่ยอมรับ
 • มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่มีอายุภายใน 2 ปีนับจากวันที่สอบเข้ารับการคัดเลือก โดยมีระดับคะแนนตามสถาบันทดสอบภาษาอังกฤษอย่างน้อย ดังนี้ สถาบัน TOEFL-PBT ผลคะแนน 450 /สถาบัน TOEFL-CBT ผลคะแนน 133 /สถาบัน TOEFL-iBT ผลคะแนน 45 /สถาบัน IELTS ผลคะแนน 4.0 /สถาบัน CMU-eTEGs ผลคะแนน 45
 • สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามข้อ 1-3 จะพิจารณาเป็นรายๆ ไปจากผลงานวิจัยและวิชาการ กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง และผลงานอื่น ๆ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ Kumamoto University

วิชาที่สอบข้อเขียน :
วิทยาภูมิคุ้มกัน, วิทยาไวรัส, วิทยาแบคทีเรียและวิทยาเชื้อรา

การสอบสัมภาษณ์ :
1. ผู้สมัครจัดทำ Slide นำเสนอประวัติ และหัวข้อวิจัยที่สนใจ เป็นภาษาอังกฤษ
2.ถาม-ตอบ ความรู้ด้าน Immunology และ Medical microbiology

ช่วงเวลาการรับสมัคร

15 พฤศจิกายน 2565 – 25 เมษายน 2566 (ภาคการศึกษาที่ 1/2566)

10 สิงหาคม -10 ตุลาคม 2566 (ภาคการศึกษที่ 2/2566)

ช่องทางการรับสมัคร :

สมัครออนไลน์ได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  “สมัครออนไลน์”
นัดวันเพื่อสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ หรือสัมภาษณ์เท่านั้น (กรณีเป็นผู้มีเกรดเฉลี่ยมากกว่า 3.00 ขึ้นไป) สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่  “ติดต่อเรา”

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข้อมูลเพิ่มเติม การรับสมัคร