ผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่

ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.นัทธิกา นันทจิต ในวาระที่ได้รับเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการมาเป็น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”