เสวนาประสาครูแพทย์สวนดอก ครั้งที่ 5

 

“Say NO!! to sexual harassment คลุกคลี แต่ ไม่คุกคาม”