คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการความรู้ในองค์กร เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่สมบูรณ์ ยั่งยืน จึงได้จัดกิจกรรมประกวดองค์ความรู้จากการถอดบทเรียนและถ่ายทอดประสบการณ์ทำงานผ่านเรื่องเล่า เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจด้านการจัดการความรู้ รวมทั้งนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างศักยภาพขององค์กรให้มีความสามารถในการแข่งขันระดับสูงตามพันธกิจหลักของคณะฯ และสร้างบุคลากรที่มีความคิดสร้างสรรค์ควบคู่ไปกับการผลิตผลงานวิชาการ พัฒนาตนเองด้านงานวิจัย ตลอดจนพัฒนาต่อยอดไปถึงการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อองค์กรในอนาคต

Oral Presentation

Oral  Poster Presentation

Poster Presentation

ผลงานนำเสนอ