งานโสตทัศนศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

AUDIO VISUAL DIVISION

FACULTY OF MEDDICINE CHIANGMAI UNIVERSITY

บริการจอง ห้องเรียน/ห้องประชุม

ชื่อห้องเรียน / ห้องประชุม

ตรวจสอบห้องว่าง

จองห้อง

1.ห้องเรียน RN202 อาคารราชนครินทร์ (60ที่นั่ง)

2. ห้องเรียน RN203 อาคารราชนครินทร์ (60ที่นั่ง)

3. ห้องเรียน RN402 อาคารราชนครินทร์ (60ที่นั่ง)

4. ห้องประชุม 152 ห้องซ้าย ชั้น 15 สุจิณโณ (80ที่นั่ง)

5. ห้องประชุม 153 ห้องขวา ชั้น 15 สุจิณโณ (80ที่นั่ง)

6. ห้องเรียน RB0305  อาคารเรียนรวม (175ที่นั่ง)

7. ห้องเรียน RB0308  อาคารเรียนรวม (175ที่นั่ง)

8. ห้องเรียน RB0408  อาคารเรียนรวม (175ที่นั่ง)

9. ห้องเรียน RB0410  อาคารเรียนรวม (175ที่นั่ง)

10. ห้องเรียน MD5 อาคารMD (285ที่นั่ง)

11. ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 50ปี (380ที่นั่ง)

     ต้องรอการอนุมัติจากคณบดี

12. ห้องประชุมชั้น15 อาคารเฉลิมพระบารมี(380+80ที่นั่ง)

     ต้องรอการอนุมัติจากคณบดี

13. ห้องเรียน RN201 อาคารราชนครินทร์ (350ที่นั่ง)

14. ห้องเรียน RN401 อาคารราชนครินทร์ (350ที่นั่ง)

15. ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม (400ที่นั่ง)