แผนการจัดการความรู้ชุมชนฯ 2564
   
รายงานผลการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1
รายงานผลการจัดการความรู้ ครั้งที่ 2
รายงานผลการจัดการความรู้ ครั้งที่ 3
   
   
   
 
การบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์
   
   
   
 

 

   

 

 

Home | KM ปี 2550-2551| ปี 2552-2562 | ปี 2563