ระเบียบการจองห้องประชุมงานห้องสมุด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระเบียบการจองห้อง MedLib Meeting room 1 ชั้น 5
ห้อง MedLib Meeting room 1 ให้บริการในวันทำการปกติ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00-16.30 น.
มีวัตถุประสงค์สำหรับใช้บรรยายแนะนำการใช้ห้องสมุดแก่นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ และการประชุมของหน่วยงานด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องภายในคณะฯ

ประกอบด้วยระเบียบและรายละเอียดดังนี้

สิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ที่มีในห้องประชุม
1. โต๊ะพร้อมเก้าอี้จำนวน 44 ที่นั่ง จัดรูปแบบไว้คงที่ ลักษณะตัวยูซ้อน 2 วง
2. ชุดโซฟารับแขกจำนวน 1 ชุด
3. เครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 1 ชุด ประจำโต๊ะวิทยากร
4. เครื่องขยายเสียงและไมค์โครโฟนไร้สาย (ไมค์ลอย) จำนวน 2 ตัว
5. โปรเจคเตอร์จำนวน 1 ตัว
6. เครื่องฉายแผ่นทึบจำนวน 1 เครื่อง
7. โทรศัพท์หน้าห้องประชุมจำนวน 1 เครื่อง (หมายเลข 35184)

ระเบียบการใช้ห้องประชุม
1. ขอความร่วมมือไม่จัดเลี้ยงอาหารว่าง อาหารกลางวัน ภายในห้องประชุม
2. หากต้องการใช้อุปกรณ์อื่นใดที่นอกเหนือจากที่มีในห้องประชุม ให้นำมาเองและแจ้งห้องสมุดล่วงหน้า เพื่อเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษาของห้องสมุดจะได้เตรียมพร้อมดูแลและให้บริการได้อย่างเหมาะสม
3. ขอความร่วมมือ ดูแล รักษา โต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ความสะอาดภายในห้องประชุมให้เรียบร้อยทุกครั้งที่เสร็จสิ้นการใช้งานและขอความร่วมมือไม่เคลื่อนย้ายโต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์โสตฯ
4. กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบเมื่อเสร็จสิ้นการใช้งาน

ระเบียบการจองห้อง MedLib Meeting room 2 ชั้น 8
ห้อง MedLib Meeting room 2 ชั้น 8 ให้บริการในวันทำการปกติ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00-16.30 น. มีวัตถุประสงค์สำหรับใช้ในการประชุมของหน่วยงานด้านวิชาการที่มีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมไม่เกิน 10 คน ประกอบด้วยระเบียบและรายละเอียดดังนี้

สิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ที่มีในห้องประชุม
1. โต๊ะพร้อมเก้าอี้จำนวน 10 ที่นั่ง จัดรูปแบบไว้คงที่
2. เครื่องฉาย LCD

ระเบียบการใช้ห้องประชุม
1. ขอความร่วมมือไม่จัดเลี้ยงอาหารว่าง อาหารกลางวัน ภายในห้องประชุม
2. ไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้ใช้บริการด้านนอก
3. หากต้องการใช้อุปกรณ์อื่นใดที่นอกเหนือจากที่มีในห้องประชุม ให้นำมาเองและแจ้งห้องสมุดล่วงหน้า เพื่อเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษาของห้องสมุดจะได้เตรียมพร้อมดูแลและให้บริการได้อย่างเหมาะสม
4. ขอความร่วมมือ ดูแล รักษา โต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ และความสะอาดภายในห้องประชุมให้เรียบร้อยทุกครั้งที่เสร็จสิ้นการใช้งาน
5. กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ประจำห้องที่ให้บริการ เมื่อเสร็จสิ้นการใช้งาน

ผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่า 40 ท่าน กรุณาติดต่อห้องสมุดโดยตรงได้ที่หมายเลข 0-5393-5290 (นายวุฒิไกร อุสุยะ)
หรือ Add ID LINE : wuttikai.u.c

 

 

 

Medical Library

Faculty of Medicine CMU.

Open Hours

Mon.-Fri. 8.30 a.m.-8.30 p.m.

Sat.-Sun. and Public Holidays 9.00 a.m.-5.00 p.m.

Closed only New Year Festival and Songkran Festival.


110 Inthawarorot Rd. Sriphum, Muang Chiang Mai 50200

   +66 53 935201-6      medical.library@cmu.ac.th