iViewer 2.2.0 มีอะไรใหม่?

  • ส่งตรวจ Plain film
  • ส่งปรึกษาเพื่อนัดคิว CT scan, MRI, Ultrasound, Fluoroscopy
  •  Shortcut ไปที่ส่วนข้อมูลโดยการเลือกชื่อหัวข้อได้โดยไม่ต้อง scroll
  •  ปุ่มการเข้าถึง Drug Profile

การนัดคิว mammogram และ เวชศาสตร์นิวเคลียร์ ยังคงใช้ระบบเดิม

**กรุณากด Ctrl + F5 ก่อนการเข้าสู่ระบบเพื่อรับเวอร์ชั่นใหม่**
—————————————————————————————————————————————-

ประกาศภาควิชารังสีวิทยา
เรื่องการออกผลตรวจ เคส emergency CT scan

เพื่อประโยชน์ในการรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินที่ได้รับการตรวจ
Emergency CT scan
ภาควิชารังสีวิทยาจะมีการออกผลตรวจแบบ Short Prelim เพื่อลดระยะเวลาในการรอคอยผลตรวจ โดยผลตรวจจะรายงานเฉพาะผลที่สำคัญและจำเป็นต่อการรักษาในภาวะเร่งด่วน(Important positive and negative finding)

โดยรายงานผลตรวจแบบเต็ม(Final report) จะรายงานผลตามมาในภายหลัง

เริ่มใช้งาน 11/1/2566 เป็นต้นไป