iSuandok
เป็นระบบที่อำนวยความสะดวกให้ผู้ป่วยให้สามารถเข้าใช้บริการต่างๆของทางโรงพยาบาลได้ ผ่านช่องทางออนไลน์

เวลาที่ให้บริการ

ในทำการ 08.30 – 16.30
นอกเวลาทำการ 16.30 – 20.00

ติดต่อ

Tel. : 053-935-919