ชื่อ: บริการระบเครือข่ายไร้สาย WIFI

ให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย WIFI สำหรับบุคลากรคณะแพทย์ ในการใช้งาน Internet  ผ่าน @JumboPlus @JumboPlus 5Ghz
ให้บริการระบบเครือย่ายไร้สาย WIFI สำหรับ หน่วยงาน ได้แก่หอผู้ป่วย OPD ห้องยา ในการใช้งานระบบสารสนเทศผ่าน WIFI ในการรักษาผู้ป่วย  @HIS

ให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย WIFI สำหรับอุปกรณ์ IOT