บริการยืมเครื่องคอมพิวเตอร์Notebook สำหรับการประชุม

หน่วยงาน:ยืมเครื่องคอมพิวเตอร์Notebook สำหรับจัดการประชุม โดยจองผ่านระบบเครือข่าย Online ล่วงหน้า