จัดการเว็บไซต์
เป็นบริการบริหารจัดการ เว็บไซต์ภาควิชา/ฝ่าย/งาน และหน่วยงานย่อยภายในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขั้นตอนการขอใช้บริการ

  1. ติดต่อปรึกษาเจ้าหน้าที่
  2. จัดทำหนังสือเพื่อขอจัดทำเว็บไซต์
  3. เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อจัดเตรียมข้อมูลและนัดหมายการทำเว็บไซต์

เวลาที่ให้บริการ

08.30 – 16.30

ติดต่อ

เจ้าหน้าที่
นายธราเทพ  จะวรรณา
Tel. : 053-936-320
E-mail : taratap.jawanna@cmu.ac.th