วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 22.00 – 22.05 น.
จะมีการอัพเดตโปรแกรม iViewer เป็นเวอร์ชั่น 2.2.9

หลังจากเวลา 22.05 น. ขอความร่วมมือ ห้องตรวจ ที่ใช้งานระบบ
1. ทำการ Logout
2. กด Ctrl + F5
3. Login เพื่อใช้งานอีกครั้ง

และในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 เมื่อห้องตรวจในเวลาเริ่มทำการให้ทำการกด Ctrl + F5

ก่อนการเข้าใช้งานระบบเพื่ออัพเดตโปรแกรม

——————————————–

  iViewer 2.2.9 เริ่มใช้ได้ในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566

– เวชระเบียนผู้ป่วยเพิ่มการแสดงวัน เวลาลงทะเบียนของผู้ป่วย หากเป็นผู้ป่วยนัดจะมีคำว่า “(ผู้ป่วยนัด)” ต่อท้าย

– ปรับปรุงการแสดงประวัติแพ้ยาใน iPaper ให้ชัดเจนขึ้น

– พยาบาลส่งผู้ป่วยเข้าพบแพทย์ โดยการเลือกชื่อแพทย์ที่ต้องการ หากไม่พบชื่อ สามารถพิมพ์เข้าไปได้เอง

– ส่วนตรวจร่างกายของแพทย์ เพิ่มตัวเลือก All Normal และ All N/A