ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 22.00 น.
จะเริ่มให้มีการใส่ PIN ก่อนการบันทึกข้อมูล

เพื่อเป็นไปตามมาตรฐานการบันทึกเวชระเบียนและระเบียบการจัดเก็บข้อมูลวิจัย