iViewer 2.3.3 เริ่มใช้ได้ในวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566

– เพิ่มฟีเจอร์ล็อกหน้าจอเมื่อไม่มีการใช้งานนานกว่า 20 นาที และต้องใช้รหัสผ่านการเข้าสู่ระบบเพื่อปลดล็อกและใช้งานต่อ
– เชื่อมต่อวิธีการรับยาทางไปรษณีย์ในส่วนของพยาบาลกับระบบยา และแจ้งเตือนแพทย์
กรณีที่ผู้ป่วยมีความประสงค์รับยาทางไปรษณีย์