ประกาศ
วันที่ 4 มีนาคม 2566 เวลา 21.00 – 21.30 น. งานเทคโนโลยีสารสนเทศจะทำการปรับปรุงระบบ
เพื่อให้มีเสถียรภาพในการใช้งานให้มากยิ่งขึ้นโดยการ update antivirus
ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายซึ่งจะส่งผลให้ระบบดังต่อไปนี้ใช้งานไม่ได้เป็นการชั่วคราว
iViewer
Line isuandok
Refer online
ระบบจองห้องพิเศษ
VOC โรงพยาบาล
Trauma Center

การสั่งยาผู้ป่วยนอกในช่วงเวลาดังกล่าวจะเปิดให้สามารถสั่งยาผ่านระบบ smi ได้